Publicerad 5 februari, 2024

Prognos för elpriset i februari

Prognos

Elpriserna ser ut att stiga eller ligga kvar på samma nivå.

Påverkande faktorer

Mycket vind och stundtals milt väder bidrog till låga elpriser under delar av januari.

Lägre priser på utsläppsrätter, kol och gas har hjälpt till att få terminspriserna att backa.

Kallare väderprognoser kan leda till högre elpriser på kort och medellång sikt.

Ljusare konjunkturutsikter kan leda till ökad efterfrågan.

Vårt elhandelsteam förklarar

Januari präglades inledningsvis av mycket kallt och relativt torrt väder med höga spotpriser inledningsvis. Men så småningom gav högtrycket vika och nederbördsområden från väst intog Norden med betydligt mildare temperaturer och en hel del nederbörd och vind som följd.

Prognoserna för februari pekar återigen mot kyligare väder än normalt för Norden och därmed sannolikt lite högre spotpriser igen som en följd av ökad efterfrågan och försämrad hydrologisk balans (vatten i form av snö, markvatten samt magasinsvatten).

Den sammantagna fyllnadsgraden i vattenmagasinen för Norden ligger något under medianen för årstiden och det har inte varslats om vattenbrist, vilket skulle kunna ske om kylan fortsätter under våren och vårfloden blir väldigt sen.

Tittar vi på terminskontrakten, som sätter priset för vår produkt Bundet profilpris och som även påverkar prisutvecklingen för IndeXel, har dem fallit ganska kraftigt under månaden. Orsaken är främst fallande priser på kol, gas och utsläppsrätter, då kraft som produceras från den typen produktionsenheter ofta sätter elpriset på marginalen.

Lite lägre inflationsprognoser indikerar en viss konjunkturförbättring i framtiden som i kombination med lite kyligare prognoser, har fått nedgången på terminerna att bromsas upp något de senaste dagarna.

Vanliga frågor och svar om elpriser

Det finns flera olika faktorer som påverkar elpriset. Här kan du läsa mer om några av dem.

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

För att se våra elpriser skriver du in din adress här och väljer vilken typ av bostad du vill ha elen till. Stegen behövs för att visa vad din månadskostnad blir med våra olika elavtal, baserat på din elförbrukning.

Observera att du inte tecknar något avtal för att se elpriserna. 

Se elpriser och avtal här

Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där det uppstår så kallade flaskhalsar i stamnätet och behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Uppdelningen i elområden kommer på sikt att ge ett starkare elnät i Sverige och stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el. Detta kommer att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Elpriserna varierar periodvis beroende på var i Sverige du använder din el. Elen är generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är vanligare med ett underskott på el.