Publicerad 5 juni, 2024

Prognos för elpriset i juni

Prognos

Relativt låga spotpriser under sommaren men de kan variera.

Påverkande faktorer

Sol och vind kan kortsiktigt pressa elpriset.

Hydrologisk underskott.

De kontinentala terminspriserna är betydligt högre än de Nordiska.

Vårt elhandelsteam förklarar

I maj var det mycket sol och en kraftig vårflod, vilket resulterade i låga spotpriser. Historiskt har elpriset varit lägre på natten än på dagen, men nu ser vi motsatsen på kontinenten. Solkraft har pressat ner priserna på dagtid under soliga dagar, vilket även påverkar Sverige, särskilt i söder. I norra Sverige har vårfloden bidragit till ytterligare lägre priser.

Maj var nederbördsfattig, vilket försämrade den hydrologiska balansen. Just nu saknas cirka 10 TWh i det nordiska systemet vilket motsvarar ca. två gånger årsproduktionen i Dalälven ett normalt år. Om väderutvecklingen blir normal eller torrare än normalt, kan vi förvänta oss högre elpriser med leverans under hösten och vintern.

Vi förväntar oss relativt låga spotpriser under sommaren. Det beror på relativt mycket vatten i vattenmagasinen, ökad solkraftsproduktion, mildare temperaturer och minskad efterfrågan från industrin under deras revisionsperioder.

I maj har priserna på terminsmarknaden, som påverkar bundna elavtal, stigit. Det beror på högre priser på kol, gas och utsläppsrätter samt en försämrad hydrologisk situation. Flera gasledningar i Europa har haft oplanerade avbrott, och kolpriserna har nått nya höjder på grund av stabil efterfrågan och ökade fraktkostnader. Oroligheter i Mellanöstern och en aktiv orkansäsong har också bidragit till högre riskpremier för flytande naturgas och sjötransporter.

På kontinenten är hydrologiska balansen bättre, vilket dämpar vissa kostnadsökningar. Normala vattenflöden kan leda till att kärnkraften inte behöver begränsas på grund av varmt flodvatten och att kolleveranser kan ske som vanligt. Det gör att transportkostnaderna blir lägre och håller nere kraftproduktionskostnaderna.

I Norden är kärnkraftsreaktorerna inne i sina revisionsperioder, med ca. 79 % av installerad kapacitet i drift.

Sammanfattningsvis så förväntar vi oss att spotpriserna kommer att vara relativt låga under sommaren. På soliga och blåsiga dagar kan priserna sjunka, medan molniga och vindstilla dagar kan se prisökningar.

Terminsmarknaden, som sätter priserna för bundna elavtal, visar att priserna i Europa är nästan dubbelt så höga som i Sverige. Marginalkostnaden för att driva kol- och gaskraftverk är mycket högre än de nordiska elpriserna samtidigt som vi riskerar att ha ett hydrologiskt underskott om sommaren blir normal eller torrare än vanligt, vilket innebär att vi kan behöva importera el i vinter. För att importen ska fungera måste våra priser vara lika höga eller högre än i grannländerna. Därför är det svårt att få ner priserna på längre kontrakt med de nuvarande omvärldsfaktorerna.

Prognosen för elpriset tar en paus under juli men återkommer i augusti. Ha en trevlig sommar!

Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos enskilda medarbetare. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information.

Vanliga frågor och svar om elpriser

Det finns flera olika faktorer som påverkar elpriset. Här kan du läsa mer om några av dem.

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

För att se våra elpriser skriver du in din adress här och väljer vilken typ av bostad du vill ha elen till. Stegen behövs för att visa vad din månadskostnad blir med våra olika elavtal, baserat på din elförbrukning.

Observera att du inte tecknar något avtal för att se elpriserna. 

Se elpriser och avtal här

Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där det uppstår så kallade flaskhalsar i stamnätet och behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Uppdelningen i elområden kommer på sikt att ge ett starkare elnät i Sverige och stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el. Detta kommer att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Elpriserna varierar periodvis beroende på var i Sverige du använder din el. Elen är generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är vanligare med ett underskott på el.