Publicerad 6 maj, 2024

Prognos för elpriset i maj

Prognos

Vi inte ser några tydliga tendenser för de bundna avtalen i närtid.

Påverkande faktorer

Mycket solkraft som kortsiktigt kan pressa spotpriset.

Vårflod med mer tillrinningar.

Den hydrologiska balansen är nära normal.

De kontinentala priserna är betydligt högre och vid import blir vårt pris bli högre.

Vi närmar oss ”driving season” med en ökad efterfrågan på olja som kan smitta övriga energikällor.

Vårt elhandelsteam förklarar

April kännetecknades av stora variationer i spotpriset där de sydliga prisområdena hade lägst spotpris några dagar. Orsaken var kraftig solinstrålning och mycket vind på kontinenten som smittade av sig till prisområde SE4 och SE3. Våren har varit kyligare än normalt i större delen av landet med något större värmebehov och lite lägre tillrinningar till de större magasinen än normalt.

Den hydrologiska balansen (hur mycket vatten vi har för att kunna producera el från vattenkraft) för Norden ligger just nu på ett litet underskott. Situationen skiljer sig dock mycket mellan olika områden i Norden. Det råder snöbrist i de nordvästra delarna av Norge, medan i de sydöstra delarna av Norge är snötillgången stor.

Det gör att spotprisutvecklingen för de kommande veckorna fortsatt är osäker, dels p.g.a. den ojämnt fördelade snön, dels som en följd av att solcellsinstallationen i Europa har exploderat och ökat från 20 GW föregående år till en estimerad installationseffekt på ca. 30 GW innevarande år.

Även vindkraftsproduktionen har ökat kraftigt. Effekten blir sannolikt att vi kommer att se negativa elpriser under soliga och blåsiga dagar medan dagar med lite vind och sol blir elpriserna i nivå med priser vi ser kalla vinterdagar.

Kärnkraftsreaktorerna i Norden är inne i revisionsperiod och i skrivande stund produceras ca 54 % av installerad effekt.

Väderprognoserna för maj indikerar inledningsvis milt och soligt väder för att senare domineras av lågtryck och lite kyligare väder.

Oroligheterna i mellanöstern tilltog under april med risk för en eskalering, där Irans attack mot Israel fick de fossila bränslena att stiga och smitta av sig på elterminerna, som sätter elpriset för de bundna elkontrakten. I takt med att oroligheterna minskat har prisnivåerna på de bundna minskat något igen.

Marginalkostnaden för kolkraft och gaskraft ligger nära de kontinentala elpriserna för 2025, medan de nordiska elterminerna ligger väsentligt under de kontinentala prisnivåerna. Vid en kraftig försämring av hydrologin, finns det en stor uppsida i de nordiska elterminerna, eftersom vi behöver importera kraft i en sådan situation.

Vår slutsats är att spotpriserna tillfälligt kan få en press ned vid blåsiga och soliga dagar som kan kryddas med ökade tillrinningar från vårfloden. Priserna för bundna avtal tror vi dock att det på kort sikt kan bli svårt att få ned speciellt mycket. Orsaken är den stora differensen mot kontinenten, så vida inte kol, gas eller utsläppsrätter faller i pris, alternativt att vi får betydligt mer nederbörd än normalt, det har vi dock inget tydligt tecken på i dagsläget.

Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos enskilda medarbetare. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information.

Vanliga frågor och svar om elpriser

Det finns flera olika faktorer som påverkar elpriset. Här kan du läsa mer om några av dem.

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

För att se våra elpriser skriver du in din adress här och väljer vilken typ av bostad du vill ha elen till. Stegen behövs för att visa vad din månadskostnad blir med våra olika elavtal, baserat på din elförbrukning.

Observera att du inte tecknar något avtal för att se elpriserna. 

Se elpriser och avtal här

Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där det uppstår så kallade flaskhalsar i stamnätet och behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Uppdelningen i elområden kommer på sikt att ge ett starkare elnät i Sverige och stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el. Detta kommer att skapa en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på el.

Elpriserna varierar periodvis beroende på var i Sverige du använder din el. Elen är generellt billigare att använda i norr, där det är överskott på el. Den blir dyrare att använda i söder, där det är vanligare med ett underskott på el.