Prognos för elpriset i december

Vad baserar vi månadens elpriser på?

Prognos

Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet.

Påverkande faktorer

Hydrologiska balansen ligger på överskott.

Risk för SSW.

Kalla temperaturer.

Vårt elhandelsteam förklarar

November var kallare än föregående månad och nederbörden hamnade inte i de västra delarna av Norge där de gör som mest nytta ur ett energiperspektiv. Det har fått den hydrologiska balansen (summan av vatten i form av snö, markvatten och vatten i vattendragen) att gå från ett kraftigt överskott till att ligga strax över normala nivåer för årstiden.

Under hösten har meteorologer varnat för ett så kallat SSW (Sudden Stratospheric Warming), vilket förenklat är att luftmassor vid Nordpolen byter plats och polarvirveln minskar tillfälligt. Följden blir att extrem kyla flyter ut över norra hemisfären under några veckor. Inträffar fenomenet får vi sannolikt se en ökad efterfrågan och därmed högre elpriser under ett antal veckor.

Som en följd av risken för SSW, minskat hydrologiskt överskott och kallare temperaturer än normalt de senaste veckorna har spot- och terminspriserna för Norden stigit ganska snabbt och kopplat mot de tyska elpriserna. Vid långvarig kyla kommer de nordiska elpriserna sannolikt ligga nära marginalkostnaden för gaskraft (som är det kraftslaget som oftast är sist in i produktionstrappan och som ofta sätter priset på kontinenten vintertid. Marginalkostnaden för gaskraftproduktion ligger i skrivande stund kring 1kr/kWh).

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Publicerades den 15 december, 2023.

Gå till nyhetsarkiv