Marknadsläge augusti

Prognos

Negativa priser till följd av mycket nederbörd och vind.

Påverkande faktorer

Gaspriserna ligger stilla.

Oljepriserna stiger pga ökad efterfrågan.

Kontinentala terminspriser ligger högre än Norden, vilket påverkar oss vid en importsituation.

Marknadskommentar augusti

Om inledningen av sommaren var torr och varm så har juli och inledningen av augusti varit extremt blöt. Den hydrologiska balansen har återställts till normala värden för Norden och prognosen för de kommande veckorna ser ut att innehålla mer nederbörd än normalt. Det kraftiga regnandet i kombination med mer vind än normalt har lett till att vi beskådat negativa elpriser enskilda timmar och hela dygnet. (8 augusti)

Gaspriserna har legat relativt stilla under sommaren, trots att lagren fylls på i linje med EUs krav om en fyllnadsgrad på 90 % vid ingången till vintern. Revisioner på gasinfrastrukturen har gått enligt plan.

Efterfrågan på olja ökar samtidigt som produktionen inte ökat i samma grad har lett till stigande oljepriser, vilket begränsat nedsidan på övriga energislags terminspriser genom den så kallade substitutionseffekten.

De kontinentala spotpriserna på el ligger på betydligt högre nivåer jämfört med de nordiska som för tillfället är kraftigt nedpressade av vind och kraftiga regn. De nordiska elpriserna kan ganska snabbt ”smittas” av de kontinentala prisnivåerna vid en importsituation.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Publicerades den 17 augusti, 2023.

Gå till nyhetsarkiv