Marknadsläge september

Prognos

Elpriserna kommer sannolikt att stiga i takt med en ökad efterfrågan.

Påverkande faktorer

Hydrologiska balansen ligger på överskott.

Goda lager av gas i Europa.

Ökad efterfrågan.

Kontinentala terminspriser ligger högre än Norden, vilket påverkar oss vid en importsituation.

Marknadskommentar september

Juli och augusti går till historien som en av de blötaste i mannaminne, i framförallt Mellansverige och sydöstra Norge. Den hydrologiska balansen (summan av vatten i form av snö, markvatten och i vattendragen) ligger på ett betryggande överskott inför hösten.

Fyllnadsgraden i de Europeiska gaslagren är även de välfyllda och redan idag ligger de på ca 90 % i fyllnadsgrad, vilket ska uppnås först vid ingången till november.

Än så länge är konsumtionen av el relativt låg. Tillsammans med blanda annat en god fyllnadsgrad av vatten, gas och en kraftig utbyggnad av solelproduktionen har detta lett till extremt låga elpriser, till och med negativa elpriser. I takt med ökad efterfrågan kommer sannolikt elpriserna att stiga.

De kontinentala elpriserna ligger betydligt högre än de nordiska som en följd av att marginalkostnaderna för kol- och gaskraft i skrivande stund (20230904) ligger på över 1,2kr/kWh. Detta gör att elpriset ganska fort kan stiga kraftigt de dagar Norden kopplar mot de kontinentala priserna.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Publicerades den 6 september, 2023.

Gå till nyhetsarkiv