I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB, de helägda dotterbolagen Gävle Energi Elnät AB och Gävle Kraftvärme AB samt dotterbolagen Gävle Energisystem AB och Bionär Närvärme AB.

Ägaruppdrag

Gävle Energi ska med kraft, energi och kommunikation bidra till att utveckla Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i, så som det beskrivs i Gävle kommuns Vision 2025. Bolaget ska generera god ekonomisk avkastning och öka i värde.

Ägardirektiv

Bolagets syfte är att med hög leveranssäkerhet erbjuda produkter och tjänster inom värme, el och kommunikationsnät. Bolaget ska med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier.

Bolaget ska därutöver medverka till kompetensutveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens utveckling och konkurrenskraft stärks. För bolaget gäller de kommunala principerna på det sätt dessa kommer till uttryck i 7 kap Ellagen.

Bolaget ska samverka med såväl regionala som nationella aktörer.

Våra bolag Kontaktuppgifter och organisationsnummer till våra bolag.

Intern organisation

Ägarförhållanden

Styrelse

Ordförande Matilda Sundquist Boox (S)
Förste vice ordförande Daniel Kvarnlöf (C)
Andre vice ordförande Anders Fogéus (M)

Sakkunniga

Göran Arnell
Anders Heldemar

Ledamöter

Inger Schörling (MP)
Margaretha Hofvenstam (L)
Anders Alden (KD)
Roland Nilsson (M)
Mikael Forsberg (SD)
Thomas Norrman (SD)

Suppleanter

Alexander Engvall (S)
Birgitta Öberg (S)
Jan-Henrik Sandberg (S)
Eva Marja Andersson (M)
Christer Larsson (SD)

Revisorer

Margareta Sandberg, KPMG AB

Lekmannarevisorer

Eva-Karin Hamilton (M)
Arne Övrelid (L)
Rosalie Carlén (KD)
Yvonne Bäckius (S)
Ann-Katrin Myles (MP)
Kenneth Levin (M)
Charlotta Lagnander (V)
Petri Ritola (SD)

Personalföreträdare

Carina Olsson – Vision, ordinarie
Linda Rudd – Vision, reserv
Simon Starborg – Vision, suppleant
Torbjörn Myrman – SEKO, ordinarie
Robert Lundin – SEKO, suppleant
Bengt Rinne – SACO

Läs mer
Våra bolag
Kontaktuppgifter och organisationsnummer till våra bolag.
Inköp och upphandling
Här hittar du information om inköp och upphandlingar.
Historia
Fredagen den 23 september 1892, elektriciteten gjorde sitt intåg i Gävle.