I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB, det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB och dotterbolagen Gävle Energisystem AB och Bionär Närvärme AB.

Ägaruppdrag

Gävle Energi ska med kraft, energi och kommunikation bidra till att utveckla Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i, så som det beskrivs i Gävle kommuns Vision 2025. Bolaget ska generera god ekonomisk avkastning och öka i värde.

Ägardirektiv

Bolagets syfte är att med hög leveranssäkerhet erbjuda produkter och tjänster inom värme, el och kommunikationsnät. Bolaget ska med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier.

Bolaget ska därutöver medverka till kompetensutveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens utveckling och konkurrenskraft stärks. För bolaget gäller de kommunala principerna på det sätt dessa kommer till uttryck i 7 kap Ellagen.

Bolaget ska samverka med såväl regionala som nationella aktörer.

Våra bolag Kontaktuppgifter och organisationsnummer till våra bolag.
Läs mer

Intern organisation och ägarförhållanden

Intern organisation

Ägarförhållanden

Styrelse och revisorer

Styrelse
Ordförande Anders Ekman (C)
Förste vice ordförande Matilda Sundquist Boox (S)
Andre vice ordförande Anders Fogéus (M)

Sakkunniga
Göran Arnell
Anders Heldemar

Ledamöter
Inger Schörling (MP)
Margaretha Hofvenstam (L)
Lili André (KD)
Mattias Eriksson Falk (SD)

Suppleanter
Alexander Engvall (S)
Birgitta Öberg (S)
Hisham Safieh (S)
Roland Nilsson (M)
Mikael Forsberg (SD)

Revisorer
Margareta Sandberg, KPMG AB

Lekmannarevisorer
Eva-Karin Hamilton (M)
Lena Lundgren Rörick (S)
Erik Olsson (MP)
Mattias Björlestrand (C)
Arne Övrelid (L)
Rosalie Carlén (KD)
Elizabeth Puhls (SD)

Personalföreträdare
Anders Ranje – Vision, ordinarie
Simon Starborg – Vision, suppleant
Torbjörn Myrman – SEKO, ordinarie
Robert Lundin – SEKO, suppleant
Bengt Rinne – SACO

Års- och hållbarhetsredovisning