fbpx

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Frågor om miljö och hållbarhet är en självklarhet i vår affärsverksamhet och vårt dagliga arbete.


100 % förnybar energi

Vår el och fjärrvärme är garanterat 100 % förnybar. Det innebär att de produceras helt fritt från fossila bränslen.

Elen vi säljer är producerad av energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle. Att enbart erbjuda förnybar el är en självklarhet för oss och ett av våra många bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbarare framtid.

100 % förnybar el från Gävle Energi

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Vad är residualmix?

Om du inte gjort ett miljöval får du el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den elproduktion som “blir över” när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och därmed även utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkningen visar från vilka energikällor vår el kommer. I diagrammet kan du se hur fördelningen har sett ut historiskt.

 

Diagram

Ursprungsgarantier

Vi som elhandelsföretag köper så kallade ursprungsgarantier av elproducenter för att kunna intyga för våra kunder att elen vi säljer kommer från förnybar elproduktion. Ursprungsmärkningen och ursprungsgarantierna granskas av våra revisorer en gång per år. Du kan läsa revisorernas intyg om vår ursprungsmärkta el här.


Miljöpåverkan redovisas med tre olika värden: resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossilt bränsle i produktionen.

 

 

Resursanvändning

Resursanvändning är mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser och som inte har omvandlats av människan. I primärenergifaktor inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Klimatpåverkan

Redovisar koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen

Fossila bränslen redovisar användningen av kol, fossil olja och naturgas. Även andelen fossilt bränsle som används i elen i produktionen ingår.

Miljövärdena är beräknade enligt Energiföretagen Sverige tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme.

Miljövärden

Uppdaterad 2020-03-03
Bränslemix fjärrvärme % 2017 2018 2019
Restvärme 55,2 50 53
Rökgaskondensering 1 9,9 11,2 10
Bioenergi 33,3 37,3 26
El (inkl. hjälpel) 1,5 1,5 1
Fossil olja 0,1 0,0 0,0

1 Återvinning av värme från rökgaser i biokraftvärmeverket Johannes.

Miljöpåverkan 2017 2018 2019
Andel förnybar energi % 99,9 100 99,95
Resursanvänding (primärenergifaktor 2) 0,02 0,02 0,02
Utsläpp av fossil koldioxid per försåld kWh värme
inkl. transporter (g/kWh)
3,9 4,3 4,19

2 Primärenergifaktorer är ett mått på hur effektivt energin framställs, ju lägre siffra desto bättre.
Som jämförelse kan nämnas att fossil olja har primärenergifaktorn 1,11.

Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet. På ett affärsmässigt sätt ska vi aktivt delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och där tillhörande energitjänster.

Hållbarhet för oss

Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

 • Vi har en helhetssyn på ekonomi, service, säkerhet och miljö för att möta behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier utifrån en affärsmässig grund.
 • Vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande går hand i hand med vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Genom samarbete och systematiskt arbete tar vi ansvar för samhällsnyttan och främjar en långsiktigt god samhällsutveckling.
 • Vi stimulerar våra medarbetare till engagemang och ansvar i hållbarhetsarbetet genom delaktighet, utbildning och information.

Lagkrav, andra myndighetskrav samt ägardirektiv utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete.

Miljö – minska vår egen och andras påverkan

Våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad resurseffektivitet samt minskad klimatpåverkan och miljöbelastning.

Socialt ansvarstagande

Genom att stödja sociala initiativ, samarbeta och skapa ett lokalt engagemang bidrar vi till en trygg, inkluderande och utvecklande tillvaro för dom som bor, lever och verkar i vårt område.

God arbetsmiljö

Vi säkerställer en god och trygg arbetsmiljö i våra verksamheter genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och ansvar.

Etik – Vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer

 • Vår värdegrund är basen i vårt sätt att agera, den representerar de normer och förhållningssätt som vi tror på och står för.
 • Vi tar avstånd från mutor.
 • Vi har riktlinjer med syfte att vägleda medarbetare till ett gemensamt förhållningssätt när det gäller hantering av gåvor och andra förmåner.

Jämställdhet och mångfald

Vi arbetar för ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla. Vår likabehandlingsplan omfattar alla diskrimineringsgrunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi värnar också om de grundlagsfästa fri och rättigheterna, såsom tex offentlighetsprincipen, föreningsfriheten, mötesfriheten yttrandefriheten samt friheten att inte ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende som alla formar grunden för vårt demokratiska samhälle.

Ekonomi

Vi strävar efter en långsiktig lönsamhet på affärsmässig grund.

Kommunikation

Vår kommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vårt hållbarhetsarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med kunder, företag, leverantörer, myndigheter, organisationer och övriga intressenter.

Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor och tar ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Bomhus Energi

2013 invigdes en unik gemensam satsning av Gävle Energi AB och BillerudKorsnäs AB. Det nya biokraftvärmeverket på BillerudKorsnäs fabriksområde eldas med biobränsle som ersätter fossil olja. Det fossila koldioxidutsläppet minskades därmed med 60 000 ton per år, vilket är den enskilt största miljöbesparingen i regionen . Biokraftvärmeverket levererar ånga till BillerudKorsnäs fabrik och värme till vårt fjärrvärmenät. Dessutom produceras förnybar el.

Läs mer om Bomhus Energi.


Bionär Närvärme

Våra närvärmeanläggningar är konverterade till miljöanpassade biobränslen och vi arbetar hela tiden med att ansluta nya kunder till fjärr- och närvärmenäten. Vårt arbete minskar olje- och elförbrukning i Gävleregionen. I vårt dotterbolag Bionär har vi flera mindre värmenät. De finns i Bergby, Norrsundet, Forsbacka, Hedesunda, Ockelbo, Skutskär, Älvkarleby, Söderfors, Horndal, Björklinge, Bälinge och Vänge.

Läs mer om Bionär.

 


Ekogas

Ekogas är namnet på den biogas som produceras vid Duvbackens reningsverk och säljs vid vår mack på Sörby Urfjäll. Ett stort antal bussar och andra fordon i Gävle drivs med biogas som både är renare, billigare och effektivare än bensin.

Lokal produktion av biogas är ett klimatsmart sätt att ta tillvara energin ur avloppsslam och annat organiskt avfall. På det sättet minskar vi användningen av fossila fordonsbränslen och minskar utsläppen av tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid.

Läs mer om Ekogas.

Gävle Energi AB, med dotterbolagen Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB och Bionär Närvärme AB är sedan hösten 2006, miljö- och kvalitetscertifierade.

Gävle Energi-koncernen har ett ledningssystem för miljö och kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifieringen innefattar produktion, distribution, köp och försäljning av el, kyla, värme, tele- och datakommunikation, energitjänster samt utveckling av energilösningar.

Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen och genomsyrar därför alla processer och allt vi gör. Det säkerställer att vårt miljö- och kvalitetsarbete, genom ständiga förbättringar, leder till att Gävle Energis totala miljöbelastning minskar. Ledningssystemet har också som syfte att skapa struktur och systematik i vårt sätt att arbeta och att styra verksamheten.

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer ISO-standardernas krav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt arbete och det gör vi på olika sätt, till exempel genom vår hållbarhetspolicy, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att ständigt jobba med kunden i fokus.

 

Se ISO 14001 i pdf-format

Se ISO 9001 i pdf-format

Elen vi säljer är producerad av energikällor som vatten, sol, vind och biobränsle. Att enbart erbjuda förnybar el är en självklarhet för oss och ett av våra många bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbarare framtid.

100 % förnybar el från Gävle Energi

Miljöpåverkan för vår totala elförsäljning under 2019 vid drift av kraftverk var 0 g/kWh för CO2-utsläpp och 0,000 g/kWh för kärnbränsleavfall.

Vad är residualmix?

Om du inte gjort ett miljöval får du el från något som kallas Nordisk residualmix. Det är den elproduktion som “blir över” när man tagit hänsyn till alla kunders aktiva miljöval. Andelen kärnkraft och fossilbaserad elproduktion är högre och därmed även utsläppen. Nordisk residualmix beräknas årligen av Energimarknadsinspektionen och är samma för alla elhandlare i Sverige.

Ursprungsmärkning

Ursprungsmärkningen visar från vilka energikällor vår el kommer. I diagrammet kan du se hur fördelningen har sett ut historiskt.

 

Diagram

Ursprungsgarantier

Vi som elhandelsföretag köper så kallade ursprungsgarantier av elproducenter för att kunna intyga för våra kunder att elen vi säljer kommer från förnybar elproduktion. Ursprungsmärkningen och ursprungsgarantierna granskas av våra revisorer en gång per år. Du kan läsa revisorernas intyg om vår ursprungsmärkta el här.


Miljöpåverkan redovisas med tre olika värden: resursanvändning, klimatpåverkan och andelen fossilt bränsle i produktionen.

 

 

Resursanvändning

Resursanvändning är mått på hur effektiv framställning av energi är och mäts i primärenergifaktor. Primärenergi är energi som finns i naturresurser och som inte har omvandlats av människan. I primärenergifaktor inkluderas energin innan den har omvandlats, men även energi som har gått åt till att framställa energi i den form vi använder den. Primärenergifaktorn visar hur effektivt ett system är. Ju lägre siffra desto bättre.

Klimatpåverkan

Redovisar koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen.

Fossila bränslen

Fossila bränslen redovisar användningen av kol, fossil olja och naturgas. Även andelen fossilt bränsle som används i elen i produktionen ingår.

Miljövärdena är beräknade enligt Energiföretagen Sverige tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme.

Miljövärden

Uppdaterad 2020-03-03
Bränslemix fjärrvärme % 2017 2018 2019
Restvärme 55,2 50 53
Rökgaskondensering 1 9,9 11,2 10
Bioenergi 33,3 37,3 26
El (inkl. hjälpel) 1,5 1,5 1
Fossil olja 0,1 0,0 0,0

1 Återvinning av värme från rökgaser i biokraftvärmeverket Johannes.

Miljöpåverkan 2017 2018 2019
Andel förnybar energi % 99,9 100 99,95
Resursanvänding (primärenergifaktor 2) 0,02 0,02 0,02
Utsläpp av fossil koldioxid per försåld kWh värme
inkl. transporter (g/kWh)
3,9 4,3 4,19

2 Primärenergifaktorer är ett mått på hur effektivt energin framställs, ju lägre siffra desto bättre.
Som jämförelse kan nämnas att fossil olja har primärenergifaktorn 1,11.

Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet. På ett affärsmässigt sätt ska vi aktivt delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och där tillhörande energitjänster.

Hållbarhet för oss

Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

 • Vi har en helhetssyn på ekonomi, service, säkerhet och miljö för att möta behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier utifrån en affärsmässig grund.
 • Vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande går hand i hand med vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Genom samarbete och systematiskt arbete tar vi ansvar för samhällsnyttan och främjar en långsiktigt god samhällsutveckling.
 • Vi stimulerar våra medarbetare till engagemang och ansvar i hållbarhetsarbetet genom delaktighet, utbildning och information.

Lagkrav, andra myndighetskrav samt ägardirektiv utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete.

Miljö – minska vår egen och andras påverkan

Våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad resurseffektivitet samt minskad klimatpåverkan och miljöbelastning.

Socialt ansvarstagande

Genom att stödja sociala initiativ, samarbeta och skapa ett lokalt engagemang bidrar vi till en trygg, inkluderande och utvecklande tillvaro för dom som bor, lever och verkar i vårt område.

God arbetsmiljö

Vi säkerställer en god och trygg arbetsmiljö i våra verksamheter genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och ansvar.

Etik – Vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer

 • Vår värdegrund är basen i vårt sätt att agera, den representerar de normer och förhållningssätt som vi tror på och står för.
 • Vi tar avstånd från mutor.
 • Vi har riktlinjer med syfte att vägleda medarbetare till ett gemensamt förhållningssätt när det gäller hantering av gåvor och andra förmåner.

Jämställdhet och mångfald

Vi arbetar för ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla. Vår likabehandlingsplan omfattar alla diskrimineringsgrunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi värnar också om de grundlagsfästa fri och rättigheterna, såsom tex offentlighetsprincipen, föreningsfriheten, mötesfriheten yttrandefriheten samt friheten att inte ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende som alla formar grunden för vårt demokratiska samhälle.

Ekonomi

Vi strävar efter en långsiktig lönsamhet på affärsmässig grund.

Kommunikation

Vår kommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vårt hållbarhetsarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med kunder, företag, leverantörer, myndigheter, organisationer och övriga intressenter.

Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor och tar ansvar för hur vi påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv.

Bomhus Energi

2013 invigdes en unik gemensam satsning av Gävle Energi AB och BillerudKorsnäs AB. Det nya biokraftvärmeverket på BillerudKorsnäs fabriksområde eldas med biobränsle som ersätter fossil olja. Det fossila koldioxidutsläppet minskades därmed med 60 000 ton per år, vilket är den enskilt största miljöbesparingen i regionen . Biokraftvärmeverket levererar ånga till BillerudKorsnäs fabrik och värme till vårt fjärrvärmenät. Dessutom produceras förnybar el.

Läs mer om Bomhus Energi.


Bionär Närvärme

Våra närvärmeanläggningar är konverterade till miljöanpassade biobränslen och vi arbetar hela tiden med att ansluta nya kunder till fjärr- och närvärmenäten. Vårt arbete minskar olje- och elförbrukning i Gävleregionen. I vårt dotterbolag Bionär har vi flera mindre värmenät. De finns i Bergby, Norrsundet, Forsbacka, Hedesunda, Ockelbo, Skutskär, Älvkarleby, Söderfors, Horndal, Björklinge, Bälinge och Vänge.

Läs mer om Bionär.

 


Ekogas

Ekogas är namnet på den biogas som produceras vid Duvbackens reningsverk och säljs vid vår mack på Sörby Urfjäll. Ett stort antal bussar och andra fordon i Gävle drivs med biogas som både är renare, billigare och effektivare än bensin.

Lokal produktion av biogas är ett klimatsmart sätt att ta tillvara energin ur avloppsslam och annat organiskt avfall. På det sättet minskar vi användningen av fossila fordonsbränslen och minskar utsläppen av tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid.

Läs mer om Ekogas.

Gävle Energi AB, med dotterbolagen Gävle Kraftvärme AB, Gävle Energisystem AB och Bionär Närvärme AB är sedan hösten 2006, miljö- och kvalitetscertifierade.

Gävle Energi-koncernen har ett ledningssystem för miljö och kvalitet som uppfyller kraven enligt ISO-standarderna 14001:2015 och 9001:2015. Certifieringen innefattar produktion, distribution, köp och försäljning av el, kyla, värme, tele- och datakommunikation, energitjänster samt utveckling av energilösningar.

Miljö- och kvalitetsledningssystemet hjälper oss att integrera hållbarhetsarbetet i hela organisationen och genomsyrar därför alla processer och allt vi gör. Det säkerställer att vårt miljö- och kvalitetsarbete, genom ständiga förbättringar, leder till att Gävle Energis totala miljöbelastning minskar. Ledningssystemet har också som syfte att skapa struktur och systematik i vårt sätt att arbeta och att styra verksamheten.

ISO-certifieringen innebär att vi varje år blir granskade av revisorer som kontrollerar att vi följer ISO-standardernas krav. Vi strävar ständigt efter att bli bättre på vårt arbete och det gör vi på olika sätt, till exempel genom vår hållbarhetspolicy, långsiktiga och kortsiktiga mål för verksamheten och genom att ständigt jobba med kunden i fokus.

 

Se ISO 14001 i pdf-format

Se ISO 9001 i pdf-format

Frågor och svar