Miljörapport är en årlig rapport, som den som driver en tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet, är skyldig att lämna till sin tillsynsmyndighet.

Syftet är bland annat att visa hur man följer villkoren för sin verksamhet, får en tydligare egenkontroll och för att ge tillsynsmyndigheten underlag för tillsynen. Tillsynsmyndighet är länsstyrelsen eller, om tillsynen är överlåten, kommun genom kommunal nämnd.