På ett affärsmässigt sätt ska vi aktivt delta i utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och där tillhörande energitjänster.

Hållbarhet för oss

Hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov.

  • Vi har en helhetssyn på ekonomi, service, säkerhet och miljö för att möta behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier utifrån en affärsmässig grund.
  • Vårt miljömässiga och sociala ansvarstagande går hand i hand med vår konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet. Genom samarbete och systematiskt arbete tar vi ansvar för samhällsnyttan och främjar en långsiktigt god samhällsutveckling.
  • Vi stimulerar våra medarbetare till engagemang och ansvar i hållbarhetsarbetet genom delaktighet, utbildning och information.

Lagkrav, andra myndighetskrav samt ägardirektiv utgör grunden i vårt hållbarhetsarbete.

Miljö – minska vår egen och andras påverkan

Våra produkter och tjänster ska medverka till en ökad resurseffektivitet samt minskad klimatpåverkan och miljöbelastning.

Bolag med miljöfokus Vi arbetar långsiktigt för att utveckla och stärka våra hållbarhetsfrågor.
Läs mer

Här hittar du våra Års- och hållbarhetsredovisningar.

Socialt ansvarstagande och arbetsmiljö

Socialt ansvarstagande
Genom att stödja sociala initiativ, samarbeta och skapa ett lokalt engagemang bidrar vi till en trygg, inkluderande och utvecklande tillvaro för dom som bor, lever och verkar i vårt område.

God arbetsmiljö
Vi säkerställer en god och trygg arbetsmiljö i våra verksamheter genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete som bygger på delaktighet och ansvar.

Etik – Vi ställer krav på oss själva och våra leverantörer

  • Vår värdegrund är basen i vårt sätt att agera, den representerar de normer och förhållningssätt som vi tror på och står för.
  • Vi tar avstånd från mutor.
  • Vi har riktlinjer med syfte att vägleda medarbetare till ett gemensamt förhållningssätt när det gäller hantering av gåvor och andra förmåner.

Jämställdhet och mångfald

Vi arbetar för ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla. Vår likabehandlingsplan omfattar alla diskrimineringsgrunder såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Vi värnar också om de grundlagsfästa fri och rättigheterna, såsom tex offentlighetsprincipen, föreningsfriheten, mötesfriheten yttrandefriheten samt friheten att inte ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende som alla formar grunden för vårt demokratiska samhälle.

Ekonomi och kommunikation

Ekonomi
Vi strävar efter en långsiktig lönsamhet på affärsmässig grund.

Kommunikation
Vår kommunikation bygger på öppenhet och fakta rörande vårt hållbarhetsarbete. Vi påverkar, ställer krav och samarbetar med kunder, företag, leverantörer, myndigheter, organisationer och övriga intressenter.