Produktionsmix

Fjärrvärmen som levereras i Gävle bestod även år 2023 till 100 procent av förnybar energi. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut.

Den enda fossiloljeeldade anläggningen inom systemet i dag är en hetvattenpanna som finns som reserv inom Bomhussamarbetet. Den pannan används som reservpanna vid störningar av ordinarie drift. Helt enkelt för att se till att vi kan leverera den värme som vi har lovat. Under 2023 så stod den för 0,18 procent av den totala leveransen.

Produktionsmixen innehåller förnybar energi som restvärme från industrin, rökgaskondenseringsvärme och värme från kraftvärmeanläggningar som eldas med biobränslen i form av bark, returträ (RT) och en liten andel flis från trädelar och små mängder bioolja.

Miljövärden

ÅrLevererad fjärrvärme GWhCO2-ekvivalenter g/kWhAndel förnybart %Primärenergifaktor
202372071000,02
202266271000,03
202171261000,02
202060641000,01
201968541000,02
201868041000,02
201768541000,02
20166898990,02
201564851000,01
201465071000,02
201370210990,03
201273315970,05
201167419960,06
201081237920,13

Miljövärdena är beräknade och redovisade enligt Energiföretagen Sverige tillsammans med kundorganisationerna Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO enats om hur man ska värdera miljöpåverkan av energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme.

Restvärme

Restvärme, även kallad spillvärme, är värme som blir över från processer i industrin. Restvärmen i vårt fjärrvärmenät kommer från ett samarbete med BillerudKorsnäs och gör att vi kan ta tillvara på värme som annars hade släppts ut och gått till spillo.

Sekundära träbränslen

Sekundära trädbränslen, eller skogsbränslen, är sånt som blir över från trä- och pappersindustrin och skogsbruket. Det kan vara avverkningsrester som grenar, toppar och bark men även träd som blivit angripna av ohyra eller har brandskadats.

Rökgaskondensering

Det träbränsle vi eldar för att värma vattnet innehåller en viss mängd fukt. Vid förbränning av bränslet så innehåller därför rökgasen en andel vattenånga. Genom att värmeväxla mot fjärrvärmereturen (det kalla vattnet) kommer vattenångan att kondenseras (alltså när ångan övergår till vätska). Värmeenergin som frigörs vid kondenseringen överförs därmed till fjärrvärmevattnet, som värms upp.

Returträ

Returträ är precis som det låter. Produkter av trä som inte länger kan användas. Det kan vara allt från stolar till köksbord och uttjänta lastpallar och emballage. Vi får en stor del av vårt returträ från återvinningen i Gävle. Kanske är det din gamla köksstol som värmer vattnet i duschen idag?

Hjälpel

Hjälpel är den el som går åt för att producera och distribuera fjärrvärmen. Det används bland annat i både pannor och pumpar i nätet. Elen från Gävle Energi kommer från 100% förnybara energikällor.

E05

E05 är den eldningsolja som används för att starta upp hetvattenpannan inom Bomhussamarbetet. Den används som reservpanna riktigt kalla dagar eller om det är något fel på ordinarie drift.

Bioolja

Bioolja är förnybar olja som framställs ur råvaror från växtriket, med ursprung från bland annat solros, raps, soja, barr och lövträd.

Klimatpåverkan (CO2-ekvivalenter)

Värdet redovisar koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen, men också produktion och transporter av den energi som används i fjärrvärmeproduktionen. En koldioxidekvivalent (förkortas ibland CO2e) är en mängd gas som motsvarar klimateffekten av koldioxid. Det är ett sätt att översätta olika gasers bidrag till global uppvärmning till en enhetlig skala.

Andel förnybart

Här ser du den procentuella andelen förnybara bränslen i vår fjärrvärmeproduktion. Det som inte är förnybara bränslen klassas som fossila bränslen och kan vara exempelvis kol, fossil olja och naturgas. Även andelen fossilt bränsle som används i elen i produktionen ingår när man redovisar andel fossila bränslen, eller som i vårt fall, andelen förnybara bränslen.

Primärenergifaktor

Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan. Till exempel träd, sol, vatten, vind, kol och olja.

Primärenergifaktorn är ett mått på hur effektivt dessa resurser används innan energin når användaren, till exempel i form av el till en glödlampa.

Om mycket energi har använts för att producera och distribuera energin blir faktorn högre (över 1). En låg primärenergifaktor (under 1) är däremot ett tecken på att energin är effektiv.

När återvunnen energi används istället för primärenergi räcker naturresurserna längre. Restvärme har därför primärenergifaktor 0 eftersom den så att säga redan har gjort sitt jobb. Avfall och restprodukter har också låga primärenergifaktorer (lägre än 1) när de används som bränsle.

Läs mer
Fjärrvärmeanslutning
Enkel, bekväm och 100% förnybar fjärrvärme.