Kraftvärme

Våra kraftvärmeverk producerar el och värme och ånga till fjärrvärmenätet.

Vattenkraft

Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån.