Kraftvärme

Våra kraftvärmeverk producerar el, värme och ånga till fjärrvärmenätet och industrin.

Vattenkraft

Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån.