Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter Personuppgiftslagen, PUL.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis för marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att neka till att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

Enligt lag behandlar vi bara personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar.

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och uppgifter du lämnar via samtycke
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information, till exempel avtal och mätvärden
 • Information om din anläggning/bostad/lokal
 • Information om din datatrafik som genereras via bredband, till exempel IP-adress
 • All avtalsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar avtal med oss
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.
 • Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss och/eller kommentera på våra sociala medier.

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Gävle Energi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Gävle Energi AB (inkl. koncernbolag) använder sig av kamerabevakning inom och i vissa fall i närområdet kring egna anläggningar till exempel elnätsstationer och kraftverk men även inom verksamhetsområden där processer, egendom eller material behöver övervakas.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och kunna utreda olyckor, skador och brott, skapa trygghet inom våra verksamheter samt övervaka processer som inte effektivt kan övervakas på annat sätt.

I huvudsak bedrivs kamerabevakning inom våra verksamhetsområden, på platser dit allmänheten inte har tillträde.

Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar vilket beskrivs nedan. Vid kamerabevakning så sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på platsen.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen inom Gävle Energi AB (inkl. koncernbolag) är Berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan Gävle Energi ABs intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje kamerainstallation.

I de fall Gävle Energi AB beslutar att kamerabevaka så är det för att förebygga, förhindra och utreda olyckor, skador, brott, avvikelser, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.

Lagring och utlämnande

I det fall materialet spelas in lagras det i max trettio (30) dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott. Det är endast inom Gävle Energi AB (inkl. koncernbolag) som materialet används och bara några få specifika roller inom företaget har tillgång till materialet. Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten, kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst. Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag, se stycket Dina rättigheter.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på inspelat kameramaterial samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste dock Gävle Energi AB ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen. Kontakta oss på info@gavleenergi.se för mer information.

Klagomål

Om du har några frågor gällande Gävle Energi AB:s kamerabevakning eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@gavle.se
Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se

Frågor och insyn

Gävle Energi strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill läsa vår integritetspolicy i sin helhet, så finns den här.

Dataskyddsombud

Fridah Gomér Pettersson
Telefon 026-17 24 23
dataskyddsombud@gavleenergi.se

Läs mer
Vilka rättigheter har du som konsument?
Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.
Hur använder vi cookies?
Läs mer om cookies och hur vi använder dessa på våra webbsidor.
Begär registerutdrag
Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i våra register?