fbpx

Samarbeten

Varför bidrar vi till andra verksamheter?

För oss handlar det inte enbart om att ta ansvar för energi och infrastruktur utan också om att aktivt bidra till regionens förutsättningar för ett hållbart samhälle, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.


Engagemang

Ett sätt för oss att skapa en relation med framtidens och dagens kunder är att aktivt engagera oss i verksamheter som berör och som bidrar till en ökad livskvalitet för de som verkar och bor i regionen.

Genom att engagera oss på bredden och utanför vårt egen kärnverksamhet bidrar vi till en positiv utveckling och en ökad attraktionskraft för Gävle och regionen.

Samarbete med Gefle IF och verksamheten Ett bättre Gävle

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn, ungdomar och integration, till att ta ett större ansvar och utveckla vårt arbete med socialt ansvarstagande, såväl internt som externt i Gävleområdet. 

Ett bättre Gävle – Socialt ansvarstagande

 • Gefle IF Fotbolls arbete med socialt ansvarstagande ska syfta till att göra Gävle till en bättre stad att bo, leva och verka i.
 • Vi arbetar med och utvecklar projekt som bidrar till att barn och ungdomar växer upp i en trygg och inkluderande miljö.
 • Fotbollen är världens största idrott och blir därmed en naturlig inkörsport som integrerar och förenar.
 • Vi arbetar för glädje, hänsynstagande och respekt och mot utanförskap, mobbing och segregation.

Socialt ansvarstagande

Föreningen har även under åren arbetat och utvecklat vårt sociala ansvarstagande. Vi samarbetar med skolor, Big, barnsjukhuset och andra föreningars fotbollsskolor för att nämna några. Vi har även utvecklat vår egen medlemsgård där vi tar hand om våra fotbollsungdomar innan träning.

Vi vill ta ett större ansvar

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar samt integration, till att ta ett större ansvar och utveckla vårt arbete med socialt ansvarstagande, såväl internt som externt i Gävleområdet. I vårt arbete kommer vi att samarbeta med andra föreningar, organisationer, skolor, företag och andra som vill hjälpa barn och ungdomar till en bra och meningsfull tillvaro. Tillsammans vill och kommer vi att arbeta för ett bättre Gävle att leva, bo och verka i.

Verksamhetsområden som Gävle Energi bidrar till genom ett samarbete med Ett bättre Gävle:

 • Lek, fotboll och andra aktiviteter
 • Skola och ungdomsgårdar
 • Förebilder
 • Ledarskap
 • Integration och jämställdhet

Samarbete med Brynäs IF och verksamheten En bra start

“Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet. I allt vi gör utgår vi från vad som är bäst för barnen” – Barnkonventionen, artikel 3.

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv, bryter En bra start ny mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Tillsammans med UNICEF och Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar arbetar vi för att alla barn och unga ska få en bra start i livet. 

En bra start bidrar genom att komplettera skolmiljön med förebilder och inspirera i arbetet med barnkonventionen, stärka eldsjälar och ledare med utbildning samt genom att ge alla barn möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden. En bra start arbetar också för att fler ungdomar ska komma ut i praktik som på sikt bidrar till att fler ungdomar får anställning, vidareutbildar sig eller startar egna företag.

En bra start arbetar också för att fler föreningar ska hitta sin väg att öka sitt samhällsengagemang på ett för föreningen hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom att sprida våra kunskaper och erfarenheter samt lära av föreningarna och på så sätt utvecklas tillsammans.

Uppdrag

En bra start har i uppdrag att initiera, driva och utveckla samverkan för att bygga långsiktiga lösningar som fokuserar på att öka medvetenheten om barns rättigheter, stärka barnen i deras rättigheter och stärka ungas förutsättningar för att de ska få en bra start i arbetslivet samt att inspirera fler att vilja göra samma sak.

Denna samverkan sker med näringslivet, kommuner, föreningar, myndigheter, organisationer och barn och unga själva och de långsiktiga lösningarna syftar till ett ökat antal barn som klarar skolan med godkända betyg, ökat antal ungdomar i sysselsättning och en ökad trygghet och meningsfull  fritid för barn.

Övergripande mål och effektmål

Öka kunskapen om barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs. På lång sikt ska det vi gör inom ramen för En bra start få effekt inom följande områden:

 • Ökade kunskaper om barnkonventionen hos barn och vuxna
 • Ökad andel barn i Gävle som upplever trygg uppväxt, goda förebilder och ett aktivt liv
 • Förbättrade studieresultat hos eleverna på de skolor vi samarbetar med
 • Ökad andel ideella ledare som upplever trygghet i sitt ledarskap
 • Ökat antal ungdomar i praktik enligt En bra starts praktikmodell
 • Ökad kontaktyta mellan UF alumner och företag
 • Ökade kunskaper hos föreningar hur de kan utveckla sin verksamhet och sitt samhällsengagemang på ett långsiktigt och hållbart sätt

Verksamhetsområden som Gävle Energi aktivt bidrar till genom samarbetet med En bra start:

 • Skolsamverkan
 • Ledarskapsakademin
 • Lek och aktivitet
 • Vägen in – första jobbet, ungdomar i praktik

Samarbete med Furuvik och verksamheten Steps for the future

Step for the future är ett nätverket bestående av företag som sponsrar bevarandeprojekten och forskningen i Furuviksparken. Genom medlemskap i Step for the future stödjer vi följande viktiga verksamhetsområden för att rädda hotade arter.

Moderna djurparker drivs mot helt andra mål och visioner än för 200 år sedan då den första djurparken öppnade. Vi har idag mycket större kunskap om djuren och deras beteende samtidigt som hotet mot arterna aldrig varit större. Tiden innan schimpansen är utrotad i det vilda beräknas till kortare än tio år, för orangutangen ser det ännu dystrare ut, det beräknas bara vara ett fåtal år kvar innan sista orangutangen svingat sig i Sumatras och Borneos trädkronor.

Steps for the future är ett nätverket bestående av företag som sponsrar bevarandeprojekten och forskningen i Furuviksparken. Genom medlemskap i Steps for the future stödjer vi följande viktiga verksamhetsområden för att rädda hotade arter.

Bevarandearbete

Det internationella bevarandearbetet av utrotningshotade djur bedrivs i The World Zoo Conservation Strategy. I denna är Furuviks roll som djurpark mycket tydligt beskriven. Ambitionen är att genom Apornas Värld ta ett steg till och utveckla ett sätt att sprida information och kunskap om hur man som enskild faktiskt kan påverka hotet mot våra människoapor. 

Forskning

I Furuvik finns idag en av världens fem primatforskningsstationer, Lunds Universitets primatforskningsstation Furuvik. Den drivs i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Furuviksparken. Här söker forskare ökad kunskap om våra nära släktingar, de stora människoaporna. För Furuviks besökare innebär detta en unik möjlighet att ta del av forskningen på nära håll, något Furuvik vill bli bland de främsta i världen på. 

Utbildning

Information och kunskap är grunden för bevarandearbete och forskning. Genom att bredda Furuviks utbildningskoncept med flera resurser skapar de ytterligare möjligheter till att förbättra situationen för våra hotade vänner, aporna. Idag är Furuviks Zooskolor både populära och fulltecknade. Med vårt stöd kan de nå ännu fler barn och intresserade vuxna.

Samarbete med Ung företagsamhet

Forskning visar att personer som drivit UF-företag oftare startar företag senare i livet, får högre löner och har lägre arbetslöshet än andra. Ung Företagsamhet gör helt enkelt skillnad. Gävle Energi vill vara med och bidra till den utvecklingen i regionen.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen vid namn UF-företagande. Sedan 2010 arbetar UF även på grundskolan.

Samarbete med Familjeslanten

Familjeslanten är en oberoende ideell förening med syfte att stödja och hjälpa människor att hitta lösningar i hushållsekonomiska frågor. 

Familjeslanten startade i början av 90-talet när räntorna sköt i höjden och många hamnade i skuldfällan. Arbetslösheten slog hårt och vid till exempel skilsmässor var det omöjligt att sälja hus eller bostadsrätt utan stora förluster då man ändå fick ta skulderna med sig till hög ränta.

Många som aldrig haft problem med ekonomin såg sig ingen råd. Människor som strävat och gjort rätt för sig och nu slogs allt ut. Så kom skuldsaneringslagen till slut, men långt ifrån bra. Familjeslanten såg att det behövdes ett alternativ till kommunens insatser och vår frivilliga och ideella karaktär var nog ett mindre hinder för många än att gå till “det sociala”. Att få garanteras anonymitet och integritet är oerhört viktigt i något så känsligt som den privata ekonomin.

Gävle Energi vill bidra till en bättre livskvalitet för de som har det tufft ekonomiskt.

Samarbete med Matakuten

Gävle är som många andra städer en stad som är uppdelad i de som har och de som inte har något alls. Matakuten är skapat genom stark medkänsla för dessa utsatta människor.

Varje vecka kör Matakuten runt i Gävle och delar ut mat som de hämtat upp hos de livsmedelsbutiker och caféer som stödjer verksamheten. Maten som butikerna skänker är i prima kvalitet, men fungerar inte att sälja i butik pga. förpackningsskador eller för kort bäst-före-datum.

Matakuten har även en biståndslokal som fungerar som ett skafferi för människor i akut behov av Mat och hygienprodukter.

Hållbarhet

Tack vare samverkan mellan givarna och Matakuten så får den överblivna maten nu en längre livscykel. Det gör stor miljönytta. Matakuten delar ut ca åtta ton mat varje månad till behövande. Mat som annars hade slängts. Utöver detta besöker Matakuten skolor för att berätta om vikten av god och näringsrik kost, återvinning och sopsortering. Skolbesöken har gjorts tillsammans med Gästrike återvinnare och Brynäs.

Medkänsla

Matakutens hela verksamhet bygger på en stark medkänsla för de mest utsatta människorna i samhället och når uppskattningsvis ut till mellan 500-600 behövande varje vecka med bröd, mat, hygienartiklar och kläder.

Samarbete med Gefle IF och verksamheten Ett bättre Gävle

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn, ungdomar och integration, till att ta ett större ansvar och utveckla vårt arbete med socialt ansvarstagande, såväl internt som externt i Gävleområdet. 

Ett bättre Gävle – Socialt ansvarstagande

 • Gefle IF Fotbolls arbete med socialt ansvarstagande ska syfta till att göra Gävle till en bättre stad att bo, leva och verka i.
 • Vi arbetar med och utvecklar projekt som bidrar till att barn och ungdomar växer upp i en trygg och inkluderande miljö.
 • Fotbollen är världens största idrott och blir därmed en naturlig inkörsport som integrerar och förenar.
 • Vi arbetar för glädje, hänsynstagande och respekt och mot utanförskap, mobbing och segregation.

Socialt ansvarstagande

Föreningen har även under åren arbetat och utvecklat vårt sociala ansvarstagande. Vi samarbetar med skolor, Big, barnsjukhuset och andra föreningars fotbollsskolor för att nämna några. Vi har även utvecklat vår egen medlemsgård där vi tar hand om våra fotbollsungdomar innan träning.

Vi vill ta ett större ansvar

Vi vill utnyttja vår erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar samt integration, till att ta ett större ansvar och utveckla vårt arbete med socialt ansvarstagande, såväl internt som externt i Gävleområdet. I vårt arbete kommer vi att samarbeta med andra föreningar, organisationer, skolor, företag och andra som vill hjälpa barn och ungdomar till en bra och meningsfull tillvaro. Tillsammans vill och kommer vi att arbeta för ett bättre Gävle att leva, bo och verka i.

Verksamhetsområden som Gävle Energi bidrar till genom ett samarbete med Ett bättre Gävle:

 • Lek, fotboll och andra aktiviteter
 • Skola och ungdomsgårdar
 • Förebilder
 • Ledarskap
 • Integration och jämställdhet

Samarbete med Brynäs IF och verksamheten En bra start

“Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet. I allt vi gör utgår vi från vad som är bäst för barnen” – Barnkonventionen, artikel 3.

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv, bryter En bra start ny mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Tillsammans med UNICEF och Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar arbetar vi för att alla barn och unga ska få en bra start i livet. 

En bra start bidrar genom att komplettera skolmiljön med förebilder och inspirera i arbetet med barnkonventionen, stärka eldsjälar och ledare med utbildning samt genom att ge alla barn möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden. En bra start arbetar också för att fler ungdomar ska komma ut i praktik som på sikt bidrar till att fler ungdomar får anställning, vidareutbildar sig eller startar egna företag.

En bra start arbetar också för att fler föreningar ska hitta sin väg att öka sitt samhällsengagemang på ett för föreningen hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom att sprida våra kunskaper och erfarenheter samt lära av föreningarna och på så sätt utvecklas tillsammans.

Uppdrag

En bra start har i uppdrag att initiera, driva och utveckla samverkan för att bygga långsiktiga lösningar som fokuserar på att öka medvetenheten om barns rättigheter, stärka barnen i deras rättigheter och stärka ungas förutsättningar för att de ska få en bra start i arbetslivet samt att inspirera fler att vilja göra samma sak.

Denna samverkan sker med näringslivet, kommuner, föreningar, myndigheter, organisationer och barn och unga själva och de långsiktiga lösningarna syftar till ett ökat antal barn som klarar skolan med godkända betyg, ökat antal ungdomar i sysselsättning och en ökad trygghet och meningsfull  fritid för barn.

Övergripande mål och effektmål

Öka kunskapen om barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs. På lång sikt ska det vi gör inom ramen för En bra start få effekt inom följande områden:

 • Ökade kunskaper om barnkonventionen hos barn och vuxna
 • Ökad andel barn i Gävle som upplever trygg uppväxt, goda förebilder och ett aktivt liv
 • Förbättrade studieresultat hos eleverna på de skolor vi samarbetar med
 • Ökad andel ideella ledare som upplever trygghet i sitt ledarskap
 • Ökat antal ungdomar i praktik enligt En bra starts praktikmodell
 • Ökad kontaktyta mellan UF alumner och företag
 • Ökade kunskaper hos föreningar hur de kan utveckla sin verksamhet och sitt samhällsengagemang på ett långsiktigt och hållbart sätt

Verksamhetsområden som Gävle Energi aktivt bidrar till genom samarbetet med En bra start:

 • Skolsamverkan
 • Ledarskapsakademin
 • Lek och aktivitet
 • Vägen in – första jobbet, ungdomar i praktik

Samarbete med Furuvik och verksamheten Steps for the future

Step for the future är ett nätverket bestående av företag som sponsrar bevarandeprojekten och forskningen i Furuviksparken. Genom medlemskap i Step for the future stödjer vi följande viktiga verksamhetsområden för att rädda hotade arter.

Moderna djurparker drivs mot helt andra mål och visioner än för 200 år sedan då den första djurparken öppnade. Vi har idag mycket större kunskap om djuren och deras beteende samtidigt som hotet mot arterna aldrig varit större. Tiden innan schimpansen är utrotad i det vilda beräknas till kortare än tio år, för orangutangen ser det ännu dystrare ut, det beräknas bara vara ett fåtal år kvar innan sista orangutangen svingat sig i Sumatras och Borneos trädkronor.

Steps for the future är ett nätverket bestående av företag som sponsrar bevarandeprojekten och forskningen i Furuviksparken. Genom medlemskap i Steps for the future stödjer vi följande viktiga verksamhetsområden för att rädda hotade arter.

Bevarandearbete

Det internationella bevarandearbetet av utrotningshotade djur bedrivs i The World Zoo Conservation Strategy. I denna är Furuviks roll som djurpark mycket tydligt beskriven. Ambitionen är att genom Apornas Värld ta ett steg till och utveckla ett sätt att sprida information och kunskap om hur man som enskild faktiskt kan påverka hotet mot våra människoapor. 

Forskning

I Furuvik finns idag en av världens fem primatforskningsstationer, Lunds Universitets primatforskningsstation Furuvik. Den drivs i ett samarbete mellan Lunds Universitet och Furuviksparken. Här söker forskare ökad kunskap om våra nära släktingar, de stora människoaporna. För Furuviks besökare innebär detta en unik möjlighet att ta del av forskningen på nära håll, något Furuvik vill bli bland de främsta i världen på. 

Utbildning

Information och kunskap är grunden för bevarandearbete och forskning. Genom att bredda Furuviks utbildningskoncept med flera resurser skapar de ytterligare möjligheter till att förbättra situationen för våra hotade vänner, aporna. Idag är Furuviks Zooskolor både populära och fulltecknade. Med vårt stöd kan de nå ännu fler barn och intresserade vuxna.

Samarbete med Ung företagsamhet

Forskning visar att personer som drivit UF-företag oftare startar företag senare i livet, får högre löner och har lägre arbetslöshet än andra. Ung Företagsamhet gör helt enkelt skillnad. Gävle Energi vill vara med och bidra till den utvecklingen i regionen.

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen vid namn UF-företagande. Sedan 2010 arbetar UF även på grundskolan.

Samarbete med Familjeslanten

Familjeslanten är en oberoende ideell förening med syfte att stödja och hjälpa människor att hitta lösningar i hushållsekonomiska frågor. 

Familjeslanten startade i början av 90-talet när räntorna sköt i höjden och många hamnade i skuldfällan. Arbetslösheten slog hårt och vid till exempel skilsmässor var det omöjligt att sälja hus eller bostadsrätt utan stora förluster då man ändå fick ta skulderna med sig till hög ränta.

Många som aldrig haft problem med ekonomin såg sig ingen råd. Människor som strävat och gjort rätt för sig och nu slogs allt ut. Så kom skuldsaneringslagen till slut, men långt ifrån bra. Familjeslanten såg att det behövdes ett alternativ till kommunens insatser och vår frivilliga och ideella karaktär var nog ett mindre hinder för många än att gå till “det sociala”. Att få garanteras anonymitet och integritet är oerhört viktigt i något så känsligt som den privata ekonomin.

Gävle Energi vill bidra till en bättre livskvalitet för de som har det tufft ekonomiskt.

Samarbete med Matakuten

Gävle är som många andra städer en stad som är uppdelad i de som har och de som inte har något alls. Matakuten är skapat genom stark medkänsla för dessa utsatta människor.

Varje vecka kör Matakuten runt i Gävle och delar ut mat som de hämtat upp hos de livsmedelsbutiker och caféer som stödjer verksamheten. Maten som butikerna skänker är i prima kvalitet, men fungerar inte att sälja i butik pga. förpackningsskador eller för kort bäst-före-datum.

Matakuten har även en biståndslokal som fungerar som ett skafferi för människor i akut behov av Mat och hygienprodukter.

Hållbarhet

Tack vare samverkan mellan givarna och Matakuten så får den överblivna maten nu en längre livscykel. Det gör stor miljönytta. Matakuten delar ut ca åtta ton mat varje månad till behövande. Mat som annars hade slängts. Utöver detta besöker Matakuten skolor för att berätta om vikten av god och näringsrik kost, återvinning och sopsortering. Skolbesöken har gjorts tillsammans med Gästrike återvinnare och Brynäs.

Medkänsla

Matakutens hela verksamhet bygger på en stark medkänsla för de mest utsatta människorna i samhället och når uppskattningsvis ut till mellan 500-600 behövande varje vecka med bröd, mat, hygienartiklar och kläder.

Frågor och svar