Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till konsument (Gäller avtal tecknade från 1 januari 2024)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-01-16 10:44
Uppdaterad: 2024-01-16 11:02

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa särskilda avtalsvillkor gäller avtal för elleverans från Gävle Energisystem AB, 556502-9096, genom bifirman Gävle Energi Elhandel respektive Söderhamn Nära Elhandel ”elhandelsföretaget”.

1.2 Vid motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

  1. Avtal
  2. Dessa särskilda avtalsvillkor
  3. Vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för leverans av el till konsument

Ingående av avtal

1.3 Elhandelsföretaget förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund efter en samlad bedömning inklusive kreditprövning. Vid denna samlade bedömning tas bland annat hänsyn till om kunden följt gällande avtalsvillkor i eventuell tidigare relation med elhandelsföretaget.

Definitioner

1.4 I dessa särskilda avtalsvillkor avses med avtalet: avtalet mellan parterna innefattande samtliga avtalshandlingar enligt punkt 1.2, elhandelsföretaget: det företag som kunden köper sin el av (elleverantör enligt ellagen (1997:857), i detta fall Gävle Energisystem AB, kunden: konsument som ingått avtal avseende tjänsten med elhandelsföretaget.

2. Kunden

Kontaktuppgifter

2.1 Elhandelsföretaget ska av kunden hållas underrättad om vid var tid aktuella kontaktuppgifter, såsom namn på kontaktperson, telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade kontaktuppgifter ska meddelas till elhandelsföretagets kundservice.

Integritet och personuppgifter

2.2 Kundens personliga integritet är viktig för elhandelsföretaget. I elhandelsföretagets Integritets- och Personuppgiftspolicy (för Gävle Energi Elhandel: https://www.gavleenergi.se/gdpr, för Söderhamn Nära Elhandel: https://www.soderhamnnara.se/sidor/elhandel/behandling-av-personuppgifter.html) finns mer information om elhandelsföretagets behandling av personuppgifter, rättslig grund för behandling, lagringstid, kundens rättigheter samt var man kan vända sig för information eller rättelse.

Kreditprövning

2.3 Elhandelsföretaget har rätt att vid behov inhämta kreditupplysning och göra en kreditprövning beträffande kunden.

3. Information och meddelanden

3.1 Allmän information hålls tillgänglig på elhandelsföretagets hemsida, www.gavleenergi.se, www.soderhamnnara.se.

3.2 Förutom direktkontakt med kunden kan meddelanden skickas antingen i samband med faktura, via brev eller e-post alternativt via sms. E-postmeddelande till kunden på av denne uppgiven e-postadress eller sms till av kunden uppgivet mobilnummer ska anses kommit denne tillhanda samma dag som det avsändes. Brev avsänt till av kunden uppgiven postadress ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter meddelandet avsänts om det inte anses sannolikt att meddelandet anlänt därefter.

3.3 Skriftliga meddelanden till elhandelsföretaget skickas till kundservice via brev, formulär eller e-post enligt adressuppgifter på hemsidan.

Produktspecifika villkor

4. Villkor för Rörligt inköpspris

4.1 Rörligt inköpspris, även benämnd ”Rörligt elpris”, beräknas som elhandelsföretagets elinköpspris för schablonavräknade kunder i aktuellt elområde med tillägg för elhandelsföretagets inköpskostnad samt avtalat påslag. Fast månadsavgift enligt avtalet tillkommer.

4.2 Elinköpspriset för schablonprofilen beräknas utifrån timpriset på Nordpool. Om tidsintervallen för prissättning och mätning ändras kommer beräkningen ske mot den nya tidsintervallen.

4.3 I elhandelsföretagets inköpskostnad ingår avgifter till Svenska Kraftnät, balansansvar, handelsavgifter, elcertifikat samt ursprungsgarantier för 100% förnybar el.

4.4 Priset ändras månadsvis. Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

5. Villkor för Rörligt elpris – timme för timme

5.1 Rörligt elpris – timme för timme, även benämnd ”Timpris”, beräknas som elhandelsföretagets elinköpspris för kundens unika anläggning i aktuellt elområde med tillägg för elhandelsföretagets inköpskostnad samt avtalat påslag. Fast månadsavgift enligt avtalet tillkommer.

5.2 Rörligt elpris – timme för timme förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering.

5.3 Elinköpspriset för kundens timavräknade anläggning beräknas utifrån timpriset på Nordpool. Om tidsintervallen för prissättning och mätning ändras kommer beräkningen ske mot den nya tidsintervallen.

5.4 I elhandelsföretagets inköpskostnad ingår avgifter till Svenska Kraftnät, balansansvar, handelsavgifter, elcertifikat samt ursprungsgarantier för 100% förnybar el.

5.5 Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

6. Villkor IndeXel Månad

6.1 Elhandelsföretaget prissäkrar löpande ett prissäkringspris för elhandelsföretagets samtliga kunder med avtal om IndeXel Månad för framtida månader utifrån en förutbestämd prissäkringsgrad och tidshorisont. Prissäkringsgraden och tidshorisonten utgår från elhandelsföretagets vid var tid gällande riktlinjer för prissäkringen.

6.2 Med prissäkringsgrad avses den samlade andelen av förbrukningsprognosen, för elhandelsföretagets samtliga kunder med avtal om IndeXel Månad, som prissäkras. Med tidshorisont avses hur många månader utifrån innevarande månad som prissäkras framöver.

6.3 Prissäkring sker genom handel med elderivat, valuta och områdesderivat. Prissäkringspriset beräknas som ett resultat av ett volymvägt prissäkringspris för flera handelstillfällen. I det fall marknaden för elderivat helt eller delvis upphör eller slutar att fungera kommer elhandelsföretaget att upphöra med prissäkring vilket innebär att prissäkringsgraden blir noll.

6.4 Gällande riktlinjer för prissäkringsgrad och tidshorisont publiceras på elhandelsföretagets hemsida, www.gavleenergi.se, www.soderhamnnara.se. Elhandelsföretaget kommer att meddela kunden om riktlinjerna ändras.

Avgifter och priser

6.5 Kundens elpris beräknas utifrån elhandelsföretagets elinköpspris för schablonavräknade kunder i aktuellt elområde med tillägg för elhandelsföretagets inköpskostnad, avtalat påslag samt avräkningspriset för IndeXel Månad. Fast månadsavgift enligt avtalet tillkommer.

6.6 Elinköpspriset för schablonprofilen beräknas utifrån timpriset på Nordpool. Om tidsintervallen för prissättning och mätning ändras kommer beräkningen ske mot den nya tidsintervallen.

6.7 I elhandelsföretagets inköpskostnad ingår avgifter till Svenska Kraftnät, balansansvar, handelsavgifter, elcertifikat samt ursprungsgarantier för 100 % förnybar el.

6.8 Avräkningspriset för IndeXel Månad, beräknas utifrån resultatet av prissäkringarna delat med förbrukningsprognosen för aktuell månad och regleras sedan som debet eller kredit mot kunden enligt 6.9.

6.9 Resultatavvikelse mellan verklig förbrukning och förbrukningsprognosen regleras på avräkningspriset IndeXel Månad för nästkommande månad. Reglering sker inte mot enskild kund efter avtalets upphörande.

6.10 Priset ändras månadsvis. Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

Avgift för förtida uppsägning av avtalet

6.11 Kunden kan säga upp avtalet för förtida upphörande med en (1) månads uppsägningstid, och då mot avgift som motsvarar mellanskillnaden mellan marknadspris och prissäkringspris multiplicerat med prissäkringsgraden för förbrukningsprognosen för kundens återstående förbrukning. Avgiften för förtida uppsägning är minst 0 kr. Vid var tid aktuell avgift för förtida uppsägning kan erhållas från elhandelsföretagets kundservice.

7. Villkor IndeXel Timme

7.1 Elhandelsföretaget prissäkrar löpande ett prissäkringspris för elhandelsföretagets samtliga kunder med avtal om IndeXel Timme för framtida månader utifrån en förutbestämd prissäkringsgrad och tidshorisont. Prissäkringsgraden och tidshorisonten utgår från elhandelsföretagets vid var tid gällande riktlinjer för prissäkringen.

7.2 Med prissäkringsgrad avses den samlade andelen av förbrukningsprognosen, för elhandelsföretagets samtliga kunder med avtal om IndeXel Timme, som prissäkras. Med tidshorisont avses hur många månader utifrån innevarande månad som prissäkras framöver.

7.3 Prissäkring sker genom handel med elderivat, valuta och områdesderivat. Prissäkringspriset beräknas som ett resultat av ett volymvägt prissäkringspris för flera handelstillfällen. I det fall marknaden för elderivat helt eller delvis upphör eller slutar att fungera kommer elhandelsföretaget att upphöra med prissäkring vilket innebär att prissäkringsgraden blir noll.

7.4 Gällande riktlinjer för prissäkringsgrad och tidshorisont publiceras på elhandelsföretagets hemsida, www.gavleenergi.se, www.soderhamnnara.se. Elhandelsföretaget kommer att meddela kunden om riktlinjerna ändras.

Avgifter och priser

7.5 Kundens elpris beräknas utifrån elhandelsföretagets elinköpspris för kundens unika anläggning i aktuellt elområde med tillägg för elhandelsföretagets inköpskostnad, avtalat påslag samt avräkningspriset för IndeXel Timme. Fast månadsavgift enligt avtalet tillkommer.

7.6 IndeXel Timme förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering

7.7 Elinköpspriset för kundens timavräknade anläggning beräknas utifrån timpriset på Nordpool. Om tidsintervallen för prissättning och mätning ändras kommer beräkningen ske mot den nya tidsintervallen.

7.8 I elhandelsföretagets inköpskostnad ingår avgifter till Svenska Kraftnät, balansansvar, handelsavgifter, elcertifikat samt ursprungsgarantier för 100% förnybar el.

7.9 Avräkningspriset för IndeXel Timme, beräknas utifrån resultatet av prissäkringarna delat med förbrukningsprognosen för aktuell månad och regleras sedan som debet eller kredit mot kunden enligt 7.10.

7.10 Resultatavvikelse mellan verklig förbrukning och förbrukningsprognosen regleras på avräkningspriset IndeXel Timme för nästkommande månad. Reglering sker inte mot enskild kund efter avtalets upphörande.

7.11 Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

Avgift för förtida uppsägning av avtalet

7.12 Kunden kan säga upp avtalet för förtida upphörande med en (1) månads uppsägningstid, och då mot avgift som motsvarar mellanskillnaden mellan marknadspris och prissäkringspris multiplicerat med prissäkringsgraden för förbrukningsprognosen för kundens återstående förbrukning. Avgiften för förtida uppsägning är minst 0 kr. Vid var tid aktuell avgift för förtida uppsägning kan erhållas från elhandelsföretagets kundservice.

8. Villkor Bundet profilpris

8.1 Bundet profilpris innebär att elpriset samt fast avgift är oförändrat under överenskommen avtalstid medan priset på profiljusteringen varierar beroende på anläggningens uttagsprofil och timpriset på Nordpools spotmarknad.

8.2 Profiljusteringen beräknas månadsvis som differensen mellan anläggningens specifika inköpskostnad av el mot Nordpools timspotpris och medelpriset på el på Nordpool för motsvarande period i aktuellt elområde.

8.2 Bundet profilpris förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering.

8.4 I det fall Nordpools tidsintervall för prissättning av elinköp förändras kommer beräkningen av profiljusteringen ske mot den nya tidsintervallen.

8.5 Om kundens faktiska förbrukning per år avviker mot den avtalade förbrukningen per år med mer än +/- 10 procent har elhandelsföretaget rätt att justera elpriset

8.6 Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

Avgift för förtida uppsägning av avtalet

8.7 Kunden kan säga upp avtalet för förtida upphörande med en (1) månads uppsägningstid, och då mot avgift som motsvarar mellanskillnaden mellan marknadspris och prissäkringspris på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. Avgiften för förtida uppsägning är minst 0 kr. Vid var tid aktuell avgift för förtida uppsägning kan erhållas från elhandelsföretagets kundservice.

9. Obalanser i samband med flexibilitetstjänster som elhandelsföretaget inte tillhandahåller

9.1 För det fall kunden agerar direkt på flexibilitetsmarknader eller har avtal med en aggregator för nyttjade av aggregatorns tjänster i sin inmatnings- eller uttagspunkt kan detta orsaka ökade obalanskostnader för elhandelsföretaget. Kunden ska därför omgående anmäla detta till elhandelsföretaget. Det åligger även kunden att ersätta elhandelsföretaget för de ökade obalanskostnader som uppkommer. Elhandelsföretaget har med andra ord rätt att gentemot kunden påföra elhandelsföretaget ökade obalanskostnader i samband med fakturering av el.

10. Skatter och avgifter

10.1 Eventuella lagstadgade skatter och avgifter tas ut till gällande nivå vid varje faktureringstillfälle. Eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet under avtalstiden kan tillkomma. Dessa skatter och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse till kunden. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

11. Underleverantör

11.1 Elhandelsföretaget har rätt att anlita underleverantör för att helt eller delvis fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.

12. Ändringar

12.1 Elhandelsföretaget äger rätt att göra ändringar i och tillägg till dessa särskilda avtalsvillkor, vilket skriftligen ska meddelas kunden senast två (2) månader innan ikraftträdandet.

12.2 Vid meddelande om ändring enligt punkt 12.1 äger kunden rätt att säga upp avtalet med en (1) månads uppsägningstid. Sådan uppsägning ska ske senast en (1) månad innan villkorsändringen träder i kraft. Vid uppsägning på grund av villkorsändring som är till kundens nackdel, utgår ingen avgift för förtida uppsägning av avtalet enligt punkterna 6.11, 7.12 eller 8.7.

13. Medflytt av avtalet

13.1 Kunden äger rätt att medflytta innevarande avtal till ny leveransadress, förutsatt att tjänsten är aktuell i elhandelsföretagets tjänsteutbud. Avtalet fortsätter att gälla även vid definitiv avflyttning från uppgiven adress om inte annat överenskommes.

13.2 För det fall kunden flyttar till en ny adress åtar sig elhandelsföretaget att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med avtalet till kundens nya adress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för elhandelsföretaget att leverera el där. En sådan förutsättning är att kunden har anmält flytt till säljarens kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum. Om kunden inte lämnar sådan anmälan har elhandelsföretaget rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit kunden flyttat omgående efter att elhandelsföretaget fått kännedom om kundens nya anläggningsuppgifter samt anläggnings-id, nätområde och nätägare för denna adress.

13.3 För IndeXel Månad, IndeXel Timme respektive Bundet profilpris kan medflytt endast ske inom samma elområde, om inte annat överenskommes.

14. Överlåtelse av avtalet

14.1 Elhandelsföretaget äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan leverantör, varvid fakturering till följd av detta kan separeras.

14.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan elhandelsföretagets skriftliga medgivande.

Reviderad 2023-12-31