Om elhandel

Om elhandel

Här hittar du mer information om vår elhandel.


Vad är elhandel?

Den el som du använder i din bostad köper du från ett elhandelsföretag. Du kan fritt välja det elhandelsföretag, som du vill köpa din el från. Kanske vill du köpa din el från det företag som har lägsta priset, det företag som tar högsta miljöansvaret eller det företag som har en bra kombination av pris, miljöhänsyn och service som till exempel Gävle Energi Elhandel.

Om Gävle Energi Elhandel

Gävle Energi Elhandel drivs som ett eget aktiebolag och ägs av Gävle Energi AB och Söderhamn Nära AB. Verksamheten i Gävle bedrivs under bifirman Gävle Energi Elhandel. I Söderhamn bedrivs verksamheten under namnet Söderhamn Nära Elhandel.

Elhandelspris

Som elhandelskund betalar du ett grundpris för den el du förbrukar. Elpris anges i ören per kilowattimmar (kWh). En kilowattimme motsvarar förbrukningen hos en 20 watts lampa som lyser i 50 timmar.

Priset som elhandelsföretaget erbjuder när du tecknar avtal utgår ifrån förändringarna på den Nordiska elmarknaden. I de fasta avtalen ingår en avgift för elcertifikat i elpriset. I rörligt avtal tillkommer avgiften för elcertifikat. På den totala kostnaden tillkommer också moms. 

Frågor och svar
Vad är energiskatt?

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, enligt beslut från riksdagen.

Energiskatt är en form av punktskatt. Den går till att bygga upp en ekonomisk buffert så att staten kan dela ut stöd till drabbade vid bland annat naturkatastrofer, större strömavbrott och olyckor. Energiskatten i Sverige är olika beroende på var i landet du bor. Läs mer på Skatteverket.se.

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat är ett verktyg för att nå miljömålen kring förnybar energi. Sveriges mål är att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020, enligt en energiuppgörelse som regeringen gjorde i februari 2009.

Bakgrunden till elcertifikaten är att alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor. Elcertifikatsavgiften ingår som en del av det konkurrensutsatta elpriset som du betalar till ditt elhandelsföretag.

Du kan jämföra de olika elhandelsföretagens elpriser, läsa mer om energiskatt och elcertifikat på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Vad är nordisk elmarknad?

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

Hur fungerar prissättningen på el?

En nämnvärd skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen hos den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna.

Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

Elnätsföretaget äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor. Däremot är det elhandelsföretaget som levererar den el du använder i din bostad. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. Har du Gävle Energi som både elnätsföretag och elhandelsföretag får du din elräkning på en och samma faktura.