Uppförandekod för leverantörer

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-03-21 15:22
Uppdaterad: 2019-03-26 09:44

Gävle Energi ska på ett affärsmässigt sätt aktivt bidra till utvecklingen av hållbara och effektiva energi- och tekniklösningar i form av el, värme, biogas, kyla, tele- och datakommunikation och där tillhörande tjänster. När vi bygger och utvecklar vårt elnät, fjärrvärmenät, fjärrkylanät, kommunikationsnät, producerar el och värme samt erbjuder våra andra nyttigheter och tjänster strävar vi efter att hitta en balans mellan vårt ekonomiska, sociala och miljömässiga ansvar för att mildra eventuella negativa effekter på miljö, människor och samhälle. Gävle Energi AB tar ett hållbart ansvar för alla delar i vår verksamhet. I enlighet med detta vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Gävle Energi upphandlar en stor mängd varor och tjänster. Dessa produkter och tjänster framställs ibland i länder där risker för att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter åsidosätts är hög. För att aktivt driva igenom vårt åtagande för människor och miljö ställer vi krav på socialt och miljömässigt ansvar i samband med upphandlingar eller andra inköp.

Gävle Energi bidrar till samhället genom att uppnå både nationella och internationella mål för hållbar utveckling och därmed främja el-, värme- och kommunikationsnätsystem med minimerad miljöpåverkan. Vi måste realisera vår vision på ett sätt som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. Detta möjliggörs av bl.a. Gävle Energis hållbarhetspolicy, riktlinjer mot mutor, personalpolicy, resepolicy, och denna uppförandekod för leverantörer.

Vi förväntar oss att leverantörer respekterar och följer uppförandekoden samt gör sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan. Detta bör ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete mellan Gävle Energi och leverantören, vilket gynnar båda parter. Gävle Energi kommer att följa upp om uppförandekoden efterlevs av våra leverantörer samt den underliggande leverantörskedjan, och utifrån resultatet säkerställa att ett förbättringsarbete sker.

Gävle Energis leverantörer måste därför bekräfta efterlevnaden av denna uppförandekod med information på begäran, samt tillåta att revisioner utförs på plats på sätt som anges i denna uppförandekod för leverantörer.

Avtalsvillkor

Varor och tjänster som levereras till Gävle Energi ska vara framställda under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Leverantören ska därför ha infört rutiner som syftar till att säkerställa att produktionen av de varor som levereras enligt ramavtalet sker under sådana förhållanden som är förenliga med nedanstående:

a) FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948),
b) FN:s barnkonvention artikel 32,
c) ILO:s kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering och föreningsfrihet samt organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182),
d) arbetsmiljölagstiftning enligt ILO 170 (om säkerhet vid användning av kemiska produkter), ILO 155 (om arbetsskydd och arbetsmiljö), övrig arbetslagstiftning och miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet,
e) den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön samt det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet,
f) den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet,
g) upprätthållande av konfidentialitet och rättvis konkurrens, samt
h) FN:s deklaration och lokal lagstiftning mot korruption.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

Leverantören ska stödja och respektera mänskliga rättigheter
Leverantörer har ett ansvar för att respektera och främja de mänskliga rättigheterna både inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan.
Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta inkluderar även då leverantören underlåter att ställa frågor om kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller drar nytta av kränkningar som begås av någon annan.
Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Internationella Arbetsorganisationens (ILO) åtta kärnkonventioner om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s barnkonvention

Ingen förekomst av barnarbete (ILO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel 32)
Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs av en person i skolpliktig ålder eller yngre. Ingen arbetstagare får vara under 15 år (eller 14 år om den nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre än minimiåldern för arbete, om denna ålder överstiger 15 år.

Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbetsmoment, under förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta samt har fullgjort nationell skolplikt. Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.

Ingen förekomst av tvångsarbete (ILO 29 och 105)
Med tvångsarbete avses arbete eller tjänster som utförs genom hot om straff eller liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete, kontraktsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska vara frivilligt, och arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig uppsägningstid.

Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (ILO 100 och 111)
Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder. Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten. Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet, religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska åsikter, fackligt engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma.

Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig behandling, däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk bestraffning. Det får inte förekomma trakasserier i verksamheten.

Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (ILO 87 och 98)
Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Leverantören förväntas erkänna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig, ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att förhandla kollektivt. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Lagstiftning

Leverantören måste minst uppfylla lokala lagar och föreskrifter i de länder där de bedriver sin verksamhet.

Löner och arbetstider
Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo. Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget fall betala mindre än den nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen. Övertidsersättning ska betalas ut och tydligt specificeras i lönebeskedet.
Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga de lagliga gränserna eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid.
Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledighet och föräldraledighet ska ersättas i enlighet med nationell lagstiftning.

Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (ILO 155 och 170)
Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagaren som arbetar i leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas.

Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra, inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.
Nödutgångar ska vara tydligt markerade och upplysta och får inte vara blockerade. Utrymningsövningar och testning av brandlarm ska genomföras regelbundet.

Sekretess, rättvis konkurrens

Leverantörerna samtycker till att skydda konfidentiella uppgifter om Gävle Energis affärspartners och kunder, att ge korrekt och relevant ekonomisk och annan information om Gävle Energis affärsverksamhet, och att konkurrera rättvist och etiskt i alla andra avseenden, särskilt i enlighet med tillämplig konkurrensrättslagstiftning.

Miljö

Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer.

FN:s deklaration och lokal lagstiftning mot korruption

Leverantören ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller styra affärer eller få annan otillbörlig fördel inom ramen för sin verksamhet.
Leverantören ska inte direkt eller indirekt begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka objektiviteten vid affärsbeslut. Leverantören och de denne svarar för skall i alla delar följa tillämplig lagstiftning mot korruption, bestickning och mutor.

Efterlevnad

Öppenhet i leverantörskedjan är en förutsättning för att kunna verifiera att uppförandekoden efterlevs. Detta innebär att Leverantören ska lämna Gävle Energi eller av Gävle Energi anlitat ombud tillträde till och insyn i sin eller underleverantörs verksamhet i sådan utsträckning som krävs för att kontrollera leverantörens uppgifter. Om resultatet av en sådan revision eller inspektion får oss att misstänka att ni inte uppfyller denna uppförandekod för leverantörer, måste ni vidta nödvändiga korrigerande åtgärder så snart som möjligt enligt anvisningar från oss.

För att följa upp detta kommer Gävle Energi vidare att göra särskild avtalsuppföljning vad gäller denna uppförandekod för leverantörer, begära in dokumentation, utföra revisioner både genom kontorsrevisioner och fabriksrevisioner, granska och godkänna åtgärdsplaner och kontrollera implementeringen av dessa, självt eller genom auktoriserad revisionsbyrå. Leverantörer ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod implementeras i den egna verksamheten liksom i leverantörskedjan. Om leverantören inte följer vår uppförandekod för leverantörer kan vi komma att vidta åtgärder mot leverantören, inklusive att tillfälligt avbryta eller avsluta leverantörens aktiviteter som en av våra leverantörer. Vid brott mot denna uppförandekod kan avtal sägas upp enligt avtalets villkor.

Uppdatering

Denna uppförandekod kommer att uppdateras om och när det är relevant. Uppdaterad kod gäller. För mer information om Gävle Energi AB:s åtaganden samt senaste versionen av denna kod se vår hemsida www.gavleenergi.se.

Rapportera Överträdelser

Brott mot uppförandekoden kan rapporteras på något av följande sätt.

Skicka ett meddelande till vår kundservice
Posta till: Gävle Energi AB, att: Upphandlingsansvarig, Box 783, 801 29 Gävle
Kontakt: Upphandlingsansvarig