Tekniska villkor för mikroproduktion

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-13 13:18
Uppdaterad: 2021-03-18 12:01

Vid utformningen av elproduktionsanläggningen ska kunden särskilt beakta följande punkter i Allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 K/N): 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12.
Av dessa punkter följer bland annat att:

  • Gävle Energi AB alltid måste kontaktas innan installation påbörjas.
  • Allt installationsarbete ska utföras av behörig elinstallatör.

Elproduktionsanläggningen och installationen ska uppfylla följande författningar och standarder:

  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om viss elektriskt materiel.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet.
  • Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda.
  • Svensk Standard, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 samt tillverkarens anvisningar.
  • Svensk Standard SS-EN 50549

Produkter som används i elproduktionsanläggningen ska vara CE-märkta och ha tydliga installations- och bruksanvisningar på svenska.
Växelriktaren skall följa svenska inställningsvärden enligt SS-EN 50549
Svenska inställningsvärden (SS-EN 50549 + ändringar enligt SEK TK8)
Elanläggningen ska ha huvudsäkring på högst 63A.
Överspänning – 60 s 253,0 V
Överspänning – 0,2 s 264,5 V
Underspänning – 0,2 s 195,5 V
Överfrekvens – 0,5 s 51,5 Hz
Underfrekvens – 0,5 s 47,5 Hz
Stickproppsanslutning är inte tillåten. Produktionsanläggningen ska vara fast ansluten till elnätet via en låsbar brytare och med separat överströmsskydd.
Elproduktionen ska inte kunna kopplas in mot ett spänningslöst yttre nät.
Särskild märkning ska finnas i kundens gruppcentral och mätarskåp.
Reläskyddsprotokoll på svenska ska tillhandahållas av tillverkaren.
Hänvisning till tillverkarens hemsida är inte tillräckligt.
Kunden har ansvar för att produktionsanläggningen underhålls och provas enligt tillverkarens specifikationer så att reläskydd och annan skyddsutrustning fungerar som avsett.

2021-03-09