Tekniska bestämmelser företag

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:55
Uppdaterad: 2020-06-08 09:55

Tekniska bestämmelser för fjärrvärmeinstallation i byggnader som används för annat enskilt bruk

Allmänt
Dessa bestämmelser tillämpas för leverans till byggnader som inte är en och tvåbostadshus enligt fastighetstaxeringen. Definitioner och begrepp som används beskrivs och förklaras i bilaga.

1. Kontakt med Gävle Energi AB

Fjärrvärmecentralens placering i byggnaden och dragning av fjärrvärmerör inom fastigheten skall ske i samråd med Gävle Energi AB. Ritnings- och beräkningsunderlag skall tillställas Gävle Energi AB för granskning och godkännande. Godkännandet innebär inte att Gävle Energi AB övertar funktionsansvaret för kundens anläggning. När leveranstidpunkten inte är fastställd i beställning eller kontrakt skall kunden i god tid begära leverans av fjärrvärme.

2. Fjärrvärmecentral

Kunden ska utan kostnad för Gävle Energi AB tillhandahålla ändamålsenlig lokal för fjärrvärmecentralen. Den är att betrakta som ett våtutrymme och skall vara väl ventilerad. Rumstemperaturen i fjärrvärmecentralen får ej överstiga 30˚C. Nycklar (två omgångar) för tillträde lämnas till Gävle Energi AB senast vid idrifttagning av anläggningen. Alternativt skall Gävle Energi AB beredas tillträde hela dygnet utan kostnad. Gävle Energi AB äger rätt att märka vägen för tillträde till fjärrvärmecentralen.
2.1. Läge och storlek
Gävle Energi ABs personal skall ha tillträde till fjärrvärmecentralen. Framkomligheten skall vara god. I byggnad där kunden inte tillåter fri passage bör dörr ordnas direkt utifrån, om så är möjligt. Utrymmesbehovet bestäms med hänsyn till servicemöjligheter. För nyproducerade fastigheter bestäms storleken enligt svensk standard SS 91 15 01, SS 91 15 10 och SS 91 15 11.
2.2. Utrustning
Fjärrvärmecentralen skall ha godkänd belysning för servicearbeten. I utrymmet skall finnas:

 • Tappställe för kalltvatten.
 • Golvbrunn.
 • Eluttag för 220 V växelström med 10 A säkring.

3. Gävle Energi AB:s anläggning

Gävle Energi AB äger och underhåller fjärrvärmesystemet fram till förbindelsepunkten där kundens värmesystem ansluts. Följande ingår efter behov:

 • Värmeväxlare för beredning av förbrukningsvarmvatten med reglerutrustning på primärsidan för konstanthållning av varmvattentemperaturen.
 • Rörledningar, värmemängdsmätare, ventiler och annan armatur på primärsidan.
 • Erforderliga elledningar för reglerutrustning och värmemängdsmätare.

3.1. Utrustning för driftövervakning
Gävle Energi AB har rätt att i fjärrvärmecentralen montera utrustning för fjärravläsning av värmemätare, driftövervakning av fjärrvärmecentraler och fjärrvärmenät.

4. Kundens anläggning

Kundens anläggning skall vara utformad för så låga drifttemperaturer som möjligt. Ändringar på sekundärsystemet, som väsentligt kan påverka temperaturer och dimensioneringsdata, ska efter samråd utföras enligt Gävle Energi AB:s anvisningar.
4.1. Sekundärsystem
Kunden ska överlämna kopplingsschema och dimensioneringsdata för sekundärsystemet till Gävle Energi AB. Uppgift om värmeeffekt anges dels totalt dels för olika delsystem. För speciella anläggningar krävs uppgifter om energibalans. Grundläggande kopplingsprinciper som skall tillämpas framgår av bilaga Reglerutrustning för förbrukningsvarmvatten monterad på sekundärsidan bekostas av kunden och monteras enligt bilaga.
I mindre anläggningar installerar Gävle Energi AB prefabricerade värmeväxlarenheter. Eventuell då medföljande sekundärutrustning som cirkulationspump och blandningsventil för förbrukningsvarmvatten m.m. övergår i kundens ägo vid anslutningstillfället. Elförsörjning av regelutrustning och mätutrustning anordnas enligt bilaga.

5. Dimensionering

Gävle Energi AB dimensionerar fjärrvärmecentralen och servisledningar.

6. Drift

 • Gävle Energi AB svara för drift av fjärrvärmenätet och håller dimensionerande temperaturer och flöde på detta.
 • Kunden ska driva och underhålla sin anläggning på sådant sätt att temperaturen i primärsystemets returledning håller låg nivå och inte blir högre.
 • Kunden underhåller och städar utrymmet för fjärrvärmecentralen.
 • Utrymmet får inte användas som upplagsplats eller nyttjas till annat ändamål än det är avsett till.
 • Kunden skall anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsyn punkt anmärkningsvärda omständigheter till Gävle Energi AB.