Tekniska bestämmelser för konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:48
Uppdaterad: 2019-02-15 09:09

Leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Gäller kundägd fjärrvärmecentral, till exempelvis frånluftsvärmepump med fjärrvärmemodul.

1. Allmänt

Dessa bestämmelser tillämpas för leverans av fjärrvärme till byggnader som är småhus för enskilt bruk. Med småhus avses en- och tvåbostadshus enligt fastighetstaxeringen.

2. Kontakt med Gävle Energi AB

Fjärrvärmecentralens placering i byggnaden och dragning av fjärrvärmerör inom fastigheten bestäms i samråd med Gävle Energi AB.

3. Fjärrvärmecentral

Kunden ska utan kostnad för Gävle Energi AB tillhandahålla ändamålsenligt utrymme.

3.1. Utrustning

Fjärrvärmeutrymmet skall ha god belysning för servicearbeten.I utrymmet skall finnas:

 • Tappställe för kallvatten.
 • Golvbrunn.
 • Eluttag för 230 V med 10 A säkring.

4. Gävle Energi AB:s anläggning

Gävle Energi AB äger och underhåller fjärrvärmesystemet fram till förbindelsepunkten där kundens värmesystem ansluts.

4.1. Gävle Energi AB:s anläggning består av:

 • Rörledningar, värmemängdsmätare, erforderliga elledningar för mätutrustning, ventiler och annan armatur på primärsidan levererad av Gävle Energi AB.

4.2. Utrustning för driftövervakning

Gävle Energi AB har rätt att i fjärrvärmecentralen montera utrustning för fjärravläsning av värmemätare, driftövervakning av fjärrvärmecentral och fjärrvärmenät.

5. Kundens anläggning

Kundens anläggning skall vara utformad med så låga drifttemperaturer som möjligt. Ändringar på sekundärsystemet, som väsenligt kan påverka avtalade temperaturer och dimensioneringsdata, ska utföras enligt Gävle Energi AB:s anvisningar.

5.1 Kundens anläggning består av:

 • Värmeväxlare för värme och beredning av förbrukningsvarmvatten.
 • Reglerutrustning för styrning av temperaturen på värmesystemet och varmvatten.
 • Erforderliga elledningar för reglerutrustning.
 • Rörledningar, ventiler och annan armatur på primärsidan levererad av kunden.

6. Dimensionering

Gävle Energi AB dimensionerar och servisledningar.

7. Drift

 • Kunden svarar för sekundärsidans funktion och drift.
 • Kunden underhåller och städar utrymmet för fjärrvärmecentralen.
 • Kunden skall anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsynpunkt anmärkningsvärda omständigheter till Gävle Energi AB.
 • Kunden svarar för att fjärrvärmecentralens funktion upprätthålls.