Tekniska bestämmelser för leverans av fjärrvärme

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:48
Uppdaterad: 2024-01-23 10:37

Leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

1. Allmänt

Dessa bestämmelser tillämpas för leverans av fjärrvärme till byggnader som är småhus för enskilt bruk. Med småhus avses en- och tvåbostadshus enligt fastighetstaxeringen.

2. Kontakt med Gävle Energi AB

Fjärrvärmecentralens placering i byggnaden och dragning av fjärrvärmerör inom fastigheten bestäms i samråd med Gävle Energi AB.

3. Fjärrvärmecentral

Kunden ska utan kostnad för Gävle Energi AB tillhandahålla ändamålsenligt utrymme.
3.1. Utrustning
Fjärrvärmeutrymmet skall ha god belysning för servicearbeten.I utrymmet skall finnas:

 • Tappställe för kallvatten.
 • Golvbrunn.
 • Eluttag för 230 V med 10 A säkring.

4. Gävle Energi AB:s anläggning

Gävle Energi AB äger och underhåller fjärrvärmesystemet inklusive fjärrvärmecentralen fram till förbindelsepunkten där kundens värmesystem ansluts.
4.1. Fjärrvärmecentral består av::

 • Värmeväxlare för värme och beredning av förbrukningsvarmvatten.
 • Reglerutrusning för styrning av temperaturen på värmesystemet och varmvatten.
 • Rörledningar, värmemängdsmätare, ventiler och annan armatur på primärsidan.
 • Erforderliga elledningar för reglerutrustning.

4.2. Utrustning för driftövervakning
Gävle Energi AB har rätt att i fjärrvärmecentralen montera utrustning för fjärravläsning av värmemätare, driftövervakning av fjärrvärmecentral och fjärrvärmenät.

5. Kundens anläggning

Kundens anläggning skall vara utformad med så låga drifttemperaturer som möjligt. Ändringar på sekundärsystemet, som väsentligt kan påverka avtalade temperaturer och dimensioneringsdata, ska utföras enligt Gävle Energi AB:s anvisningar.
5.1 Sekundärsystem (Kundens anläggning)
Gävle Energi AB installerar prefabricerade fjärrvärmecentraler. På centralen monterad utrustning såsom cirkulationspump, expansionskärl och blandningsventil för förbrukningsvarmvatten ingår i Gävle Energis driftsansvar och underhåll.

6. Dimensionering

Gävle Energi AB dimensionerar fjärrvärmecentralen och servisledningar.

7. Drift

 • Gävle Energi AB svarar för att fjärrvärmecentralens funktion upprätthålls.
 • Kunden svarar för sekundärsidans funktion och drift.
 • Kunden underhåller och städar utrymmet för fjärrvärmecentralen.
 • Kunden skall anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsynpunkt anmärkningsvärda omständigheter till Gävle Energi AB.