Skadeanmälan mot Gävle Energi AB

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2021-09-15 14:45
Uppdaterad: 2021-09-15 14:56

Så här ska du göra om du råkar ut för en skada som du anser att Gävle Energi AB ansvarar för.

Vad har Gävle Energi AB ett ansvar för?

Gävle Energi AB har inom ramen för sin verksamhet och i sin roll som arbetsgivare ett skadeståndsrättsligt ansvar för inträffade skador. Det kan t.ex. röra sig om skador på elutrustning, grävskador och fjärrvärmeläckage.

Eget ansvar

Du som har lidit en skada och har en egen försäkring till skydd för skadan (hem-, motorfordons- eller olycksfallsförsäkring t.ex.) bör använda denna i första hand. Det är mer förmånligt att nyttja sin egen försäkring vid skada i första hand eftersom du som skadelidande inte har samma stränga bevisbörda och därmed större chans till ersättning både snabbare och smidigare än vid direktkrav mot Gävle Energi AB. Dessutom är det bra att försäkringsbolaget som har den försäkrade egendomen har den initiala rådigheten och dialogen med den drabbade över hur skadan ska hanteras. Eventuella krav på självriskkostnader eller annat kan därefter framställas gentemot Gävle Energi AB.

Så här gör du en skadeanmälan mot Gävle Energi AB

Du som råkat ut för en skada är skyldig att visa att du först och främst har lidit en skada samt att styrka denna genom verifikationer (t.ex. kvitton, fakturor, offerter, bilder eller dylikt underlag). Du är dessutom i de flesta fall skyldig att visa att Gävle Energi AB har orsakat skadan genom fel eller försummelse.
Om du har anspråk på ekonomisk ersättning från Gävle Energi AB, t.ex. självriskkostnad, ska ett skriftligt krav skickas till Gävle Energi. Tänk på att ersättningskravet redan från början normalt bör innehålla minst följande information och underlag:

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Kopia på besked från ditt försäkringsbolag avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

Ersättningsanspråk mot Gävle Energi AB skickas till:

Skador
Gävle Energi AB
Box 783
801 29 Gävle

eller mejlas till skador@gavleenergi.se.

För att utreda Gävle Energis eventuella ansvar gör vi en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. När den är gjord återkommer vi med ett beslut i ärendet, vi ber dig ha överseende med att en sådan prövning kan ta lite tid. För att påskynda hanteringen ber vi dig också se till så att ersättningskravet innehåller de uppgifter som anges ovan.