Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument (rev 2)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-11-05 11:16
Uppdaterad: 2020-06-12 10:31

© Copyright Energiföretagen Sverige

Särskilda villkor utarbetade av Energiföretagen Sverige. Villkoren har utformats efter överenskommelse med Konsumentverket.
Dessa villkor avser försäljning av el till konsument som av elnätsföretaget blivit anvisad ett elhandelsföretag med stöd av 8 kap ellagen (1997:857).

1a. Leveransens påbörjande och ingående av avtal när anläggningen inte är tillkopplad
Elleveransen påbörjas omgående när konsumenten bekräftar att denne accepterar villkoren för leveransen och den skäliga säkerhet som i förekommande fall kan komma att begäras. Avtalet gäller från elleveransens påbörjande såvida inte särskild säkerhet begärts. I sistnämnda fall gäller avtalet från det att begärd säkerhet inkommit.
Begärd säkerhet ska ha inkommit senast fem arbetsdagar efter leveransens påbörjande.
Om begärd säkerhet inte inkommit inom fem arbetsdagar kan elleveransen komma att omedelbart avbrytas.

1b. Reglering av leveransen när anläggningen är tillkopplad
Om överföringen av el inte är avbruten och konsumenten börjar ta ut el utan att ett leveransavtal finns ska konsumenten enligt ellagen ändå betala för elen till det anvisade elhandelsföretaget enligt de villkor som detta tillämpar.
När elhandelsföretaget fått kännedom om att det finns en elanvändare som tar ut el ska elhandelsföretaget omgående sända ut villkoren för leveransen med i förekommande fall begäran om att säkerhet ska ställas. Avtalet gäller från det att konsumenten fått villkoren såvida inte särskild säkerhet begärts. I sistnämnda fall gäller avtalet från det att begärd säkerhet inkommit.
Om säkerhet begärs enligt EL 2012 K (rev 2) punkten 4.4 ska den ha inkommit senast fem arbetsdagar efter att konsumenten fått besked om att säkerhet begärts.
Om säkerhet inte inkommit inom angiven tid gäller vad som angivits i 1.a tredje stycket.

2. Förutsättning för leverans
Leverans av el förutsätter att konsumentens anläggning inte är frånkopplad på grund av bristande betalning eller annat avtalsbrott gentemot elnätsföretaget.

3. Priser
Priser för levererad el framgår av bifogat prisblad.

4. Återinkoppling
Om konsumenten gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott gentemot det anvisade elhandelsföretaget och konsumentens anläggning blivit frånkopplad i enlighet med bestämmelserna i EL 2012 K (rev 2) punkten 5.2 gäller vad som anges nedan.
Återinkoppling sker först då konsumenten uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning till det anvisade elhandelsföretaget för de kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling. Återinkoppling ska även ske om den kvarvarande försummelsen är obetydlig.

5. Övrigt
I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 K (rev 2) i tillämpliga delar.