Särskilda avtalsvillkor från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare (rev)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-12 13:47
Uppdaterad: 2020-06-08 08:14

© Copyright Svensk Energi

Särskilda villkor utarbetade av Svensk Energi.

Dessa villkor avser försäljning av el till näringsidkare som av elnätsföretaget blivit anvisad ett elhandelsföretag med stöd av 8 kap ellagen (1997:857).

1a. Leveransens påbörjande och ingående av avtal när anläggningen inte är tillkopplad
Elleveransen påbörjas omgående när elanvändaren bekräftar att denne accepterar villkoren för leveransen och den skäliga säkerhet som i förekommande fall kan komma att begäras. Avtalet gäller från elleveransens påbörjande såvida inte särskild säkerhet begärts. I sistnämnda fall gäller avtalet från det att begärd säkerhet inkommit.
Begärd säkerhet ska ha inkommit senast fem arbetsdagar efter leveransens påbörjande.
Om begärd säkerhet inte inkommit inom fem arbetsdagar kan elleveransen komma att omedelbart avbrytas.

1b. Reglering av leveransen när anläggningen är tillkopplad
Om överföringen av el inte är avbruten och elanvändaren börjar ta ut el utan att ett leveransavtal finns skall denne enligt ellagen ändå betala för elen till det anvisade elhandelsföretaget enligt de villkor detta tillämpar.

När elhandelsföretaget fått kännedom om att det finns en elanvändare som tar ut el skall elhandelsföretaget omgående sända ut villkoren för leveransen med i förekommande fall begäran om att säkerhet skall ställas. Avtalet gäller från det att elanvändaren fått villkoren såvida inte särskild säkerhet begärts. I sistnämnda fall gäller avtalet från det att begärd säkerhet inkommit.
Om säkerhet begärs enligt EL 2012 N (rev), 4.3 skall den ha inkommit senast fem arbetsdagar efter att elanvändaren fått besked om att säkerhet begärts.
Om säkerhet inte inkommit inom angiven tid gäller vad som angivits i 1a. tredje stycket.

2. Förutsättning för leverans
Leverans av el förutsätter att elanvändarens anläggning inte är frånkopplad på grund av bristande betalning eller annat avtalsbrott gentemot elnätsföretaget.

3. Priser
Priser för levererad el framgår av bifogat prisblad.

4. Återinkoppling
Om elanvändaren gjort sig skyldig till ett väsentligt avtalsbrott gentemot det anvisade elhandelsföretaget och elanvändarens anläggning blivit frånkopplad i enlighet med bestämmelsen i EL 2012 N (rev), 5.1 gäller vad som anges nedan.

Återinkoppling sker först då elanvändaren uppfyllt samtliga sina förpliktelser enligt avtalet samt betalat skälig ersättning till det anvisade elhandelsföretaget för de kostnader som föranletts av åtgärder för frånkoppling och återinkoppling.

5.Övrigt
I övrigt gäller Allmänna avtalsvillkor EL 2012 N (rev) i tillämpliga delar.