Särskilda avtalsvillkor för köp av elproduktion från konsument (Gäller avtal tecknade från och med den 1 april 2020)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2020-06-08 07:57
Uppdaterad: 2021-04-14 16:01

1. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar Gävle Energisystem AB:s, organisationsnummer 556502–9096 (nedan kallad Köparen), köp av överskottsproducerad el från förnybara energikällor, till exempel sol, vind eller vatten (överskottsproduktion) från privatpersoner (nedan kallad Säljare) som har installerat en elproduktionsanläggning i första hand för eget bruk. Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring om max 63 A och som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW.

Avtalet gäller endast Säljare vars årliga överskottsproduktion understiger Säljarens årliga elkonsumtion på samma anläggningsadress.

Avtalet omfattar även Köparens åtagande att agera som balansansvarig.

2. Avtalets ingående och giltighet

På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Säljaren att leverera och Köparen att ta emot elleveransen.

Avtalet träder i kraft när Säljaren godkänt Köparens anbud. Avtalet gäller tillsvidare om inte annat avtalas och kan sägas upp av endera parten med en månads uppsägningstid.

Köparen har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Säljaren inte längre uppfyller villkoren för avtalet enligt punkt 1 eller punkt 4 eller om Säljaren annars begår ett väsentligt avtalsbrott. Vid sådan uppsägning äger inte Säljaren rätt till ersättning av Köparen på grund av uppsägningen. Vid Säljarens definitiva avflyttning upphör avtalet att gälla.

3. Överlåtelse

Köparen har rätt att helt eller delvis överlåta avtalet till annan på oförändrade villkor. Säljaren har inte rätt att överlåta avtalet till annan utan skriftligt medgivande av Köparen.

4. Säljarens åtaganden

Säljaren förbinder sig att till Köparen försälja och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med Köparen avseende hela förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken överskottsproduktionen matas in. Med hela förbrukningsbehovet avses den el som Säljaren faktiskt tar ut från elnätet på anläggningsadressen. Säljaren åtar sig att teckna separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Säljaren svarar för alla kostnader som är hänförliga till detta.

5. Köparens åtaganden

Köparen förbinder sig att vid var tid köpa och mottaga Säljarens hela överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Köparen svarar för att anmälning sker till säljarens elnätsföretag om att Köparen ska börja köpa och mottaga Säljarens överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt.

6. Mätning av Säljarens inmatning

Mätning av Säljarens inmatning av Överskottsproduktion ska ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till.

Om Säljaren har anledning att förmoda att mätanordningen inte fungerar, att denna har registrerat annan inmatning än den verkliga eller att fel att har skett vid insamling av mätvärden så ska Säljaren utan dröjsmål kontakta det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Köparen ersätter endast Säljare för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till Köparen.

7. Lagstadgade skatter och avgifter

Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som kan hänföras till försäljningen av överskottsproduktionen. Om Säljaren är momsregistrerad måste Säljaren meddela Köparen momsregistreringsnumret. I det fall Säljare som är momsregistrerad upphör vara det ansvarar Säljaren för att meddela Köparen omgående att så skett och vid vilken tidpunkt momsregistreringen upphör.

Information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar Säljaren hos Skatteverket.

8. Fakturering och betalningsvillkor

Köparens köp av överskottsproduktionen enligt avtalet kommer att självfaktureras gemensamt med Säljarens elförbrukning och utförs på uppdrag av Köparen av Gävle Energi AB. Om Säljaren är momsregistrerad kommer Köparen att ordna självfakturering av överskottsproduktionen med moms. Om Säljaren inte har meddelat Köparen om momsregistrering kommer självfaktureringen vara utan moms.

9. Hantering av personuppgifter

Gällande hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen och dataskyddslagen, hänvisas till den Integritets- och personuppgiftspolicy som gäller för Gävle Energi koncernen och hittas på https://www.gavleenergi.se/gdpr samt de vid var tid gällande Allmänna och särskilda avtalsvillkor för försäljning av el som gäller för Köparen.

10. Villkorsändring

Om inte annat överenskommits har Köparen rätt att ändra pris enligt avtalet samt avtalsvillkor under förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

 

Reviderad 2020-04-01