Särskilda avtalsvillkor för köp av egenproducerad el näringsidkare (Gäller från 1 januari 2021)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2020-12-17 08:29
Uppdaterad: 2020-12-17 08:34

Särskilda avtalsvillkor för köp av egenproducerad el näringsidkare
Gäller från och med den 2021-01-01.

1. Allmänt
Dessa särskilda avtalsvillkor gäller när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat om att Gävle Energisystem AB, org. nr 556502-9096, eller bolag inom samma koncern (”Köparen”) ska köpa elkraft av en innehavare av en anläggning för egenproduktion av elkraft när denne är en juridisk person eller näringsidkare (”Säljaren”).

Anläggningsuppgifter (anläggningsidentitet, anläggningsadress, effekt m.m.) och avtalets omfattning i övrigt framgår av det individuella avtal som parterna ingått och som hänvisar till dessa särskilda villkor. Det individuella avtalet kan exempelvis utgöras av ett särskilt upprättat dokument eller en offert som bekräftas av en beställning.

Dessa särskilda villkor utgör en integrerad del av parternas avtal. Vid eventuella motstridigheter mellan avtalshandlingarna äger individuellt avtalade villkor prioritet framför dessa särskilda avtalsvillkor. Individuellt avtalade villkor och dessa särskilda avtalsvillkor benämns i det följande gemensamt för ”Avtalet”.

2. Villkor
Avtalet förutsätter för sin giltighet att följande villkor vid var tid under avtalstiden är uppfyllda:
• Säljaren ska teckna och vidmakthålla abonnemangsavtal för överföring av el (nätavtal) med berörd nätkoncessionshavare (elnätsägaren) avseende såväl inmatning som utmatning av el på anläggningsadressen;
• Säljaren ska för uttag av el på anläggningsadressen inneha elhandelsavtal med Köparen; och
• Säljarens syfte med egenproduktionsanläggningen ska vara att producera el för egen förbrukning.

För det fall ovanstående villkor inte är uppfyllda äger Köparen rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande, varvid slutreglering ska ske avseende dittills fullgjorda elleveranser.

3. Köp av elkraft
Köparen åtar sig att på i Avtalet intagna villkor köpa och mottaga och Säljaren förbinder sig att sälja och leverera samtliga volymer elkraft som produceras i Säljarens produktionsanläggningen och som inte förbrukas på anläggningsadressen (överskottsproduktion).

Parterna kan härutöver i förekommande fall träffa särskilt skriftligt avtal om köp av eventuella elcertifikat som genereras av egenproduktionsanläggningen.

4. Balansansvar
Köparen förbinder sig att under avtalstiden tillse att balansansvarig vid var tid finns för Säljarens egenproduktionsanläggnings inmatningspunkt.

5. Mätning
Mätning av Säljarens inmatning av elkraft ska ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag till vars elnät Säljarens egenproduktionsanläggning är ansluten till.

Om Säljaren har anledning att förmoda att mätanordningen inte fungerar, att denna har registrerat annan inmatning än den verkliga eller att fel att har skett vid insamling av mätvärden så ska Säljaren utan dröjsmål kontakta det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Köparen ersätter endast Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till Köparen.

6. Ersättning
Priser för levererad elkraft framgår av Avtalet. Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

Ersättning för levererad elkraft utgår endast till den del som på kalenderårsbasis understiger Säljarens förbrukning på anläggningsadressens uttagspunkt. Ingen ersättning utgår för eventuell överskjutande del beräknat på kalenderårsbasis.

Ingen ersättning ska utgå för Köparens balansavarsåtagande.

7. Fakturering och betalning
Köparens köp av elkraft enligt Avtalet kommer att självfaktureras månadsvis i efterskott samtidigt med Köparens fakturering av Säljarens elförbrukning och utförs på uppdrag av Köparen av Gävle Energi AB. Om Säljaren är momsregistrerad kommer Köparen att ordna självfakturering av försåld elkraft inklusive mervärdesskatt. Om Säljaren inte har meddelat Köparen om momsregistrering kommer självfaktureringen ske exklusive mervärdesskatt.

Köparen äger rätt att kvitta fordran avseende till Säljaren försåld el mot Säljarens fordran på till Köparen levererad elkraft från egenproduktionsanläggningen.

8. Skatter och avgifter
Säljaren svarar själv för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter hänförliga till försäljningen av elkraft under detta Avtal.

9. Ändring av avtalsvillkor
Köparen har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa särskilda avtalsvillkor eller i andra avtalsvillkor som gäller för Avtalet inklusive ändring av priser. Sådan ändring eller sådant tillägg ska meddelas Säljaren senast två (2) månader innan ikraftträdandet. Om Säljaren inte godkänner ändring eller tillägg som är till nackdel för Säljaren, har Säljaren rätt att senast en (1) månad efter sådant meddelande skriftligen säga upp Avtalet med verkan från och med den dag ändringen skulle ha trätt i kraft. Om sådan uppsägning inte sker, anses Säljaren ha godkänt de nya villkoren.

10. Personuppgifter
För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt Avtalet kan Köparen komma att behöva behandla personuppgifter om Säljaren i det fall denne är en fysisk person, t.ex. namn och adressuppgifter. Information om Köparens behandling av personuppgifter och Säljarens rättigheter och skyldigheter i anledning av sådan behandling framgår av Köparens webbplats: https://www.gavleenergi.se/gdpr

11. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra visst åtagande eller förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll, förhindrar fullgörandet samt inte kunde förutses när avtalet ingicks. Så snart hindret upphör ska åtagandet eller förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Parterna är ense om att såsom befriande omständighet enligt denna bestämmelse om force majeure ska anses krig, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, pandemi och därmed jämställda omständigheter. Part som önskar befrielse enligt denna punkt ska utan dröjsmål anmäla det till motparten.

12. Ansvar och ansvarsbegränsning
Part ansvarar, med de begränsningar som anges i denna punkt, för skador som tillfogas den andra parten genom försummelse av honom eller av hans anställda eller anlitade uppdragstagare. Parts skadeståndsansvar för skador omfattar endast ersättning för direkt skada som tillfogats motparten genom försummelse av part eller av parts anställda eller anlitade uppdragstagare. Skadelidande part har inte rätt till ersättning för indirekt skada, till exempel utebliven vinst, minskad produktion, förlust av data, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal.

13. Giltighet och upphörande
Avtalet gäller för den tid som anges i det individuella avtalet. Om ingen avtalstid särskilt har avtalats, så gäller Avtalet från och med båda parters undertecknande eller från och med den dag Köparen accepterat och bekräftat Säljarens förfrågan. Avtalet gäller tillsvidare om inte annat uttryckligen avtalats och får sägas upp till upphörande vid det närmaste månadsskifte som infaller tidigast en (1) månad efter uppsägningen.

14. Hävning (förtida upphörande)
Vardera part har rätt att häva Avtalet:
• om motparten väsentligt bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan vidtagit rättelse, såvida rättelse är möjlig, eller
• om motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd.

Köparen äger även rätt att häva Avtalet om Säljaren överlåter egenproduktionsanläggningen till ny ägare eller avflyttar från anläggningsadressen.

Hävning utesluter inte att andra eventuella påföljder såsom skadestånd kan göras gällande.

15. Överlåtelse
Säljaren äger inte rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje man, utan Köparens föregående skriftliga medgivande. Köparen äger rätt att överlåta avtalet i dess helhet till tredje man på i övrigt oförändrade villkor. Köparen äger också rätt att överlåta fordringsanspråk under avtalet till tredje man.

16. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligen avgöras enligt svensk rätt av svensk allmän domstol.