Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till näringsidkare – gäller avtal tecknade från och med den 1 juni 2022

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2022-05-30 15:11
Uppdaterad: 2022-05-30 15:18

 1. Avtalets ingående
  På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Gävle Energisystem AB (org.nr. 556502-9096), nedan kallad säljaren, att leverera och kunden att ta emot elleveransen. Avtalet träder i kraft när säljaren godkänt kundens beställning. Sedvanlig kreditprövning genomförs och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs. Som beställning räknas även muntlig beställning eller bekräftelse.
 2. Avtalsvillkor
  För leveransen gäller de i branschen vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (för närvarande EL2012N (Rev)).
  Vid var tid gällande särskilda avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser finns, tillgängliga på säljarens webbplats eller kan erhållas via kundtjänst. Särskilda avtalsvillkor gäller före allmänna avtalsvillkor.
 3. Överlåtelse
  Säljaren har rätt att helt eller delvis överlåta avtalet till annan på oförändrade villkor. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till annan.
 4. Lagstadgade skatter och avgifter
  Lagstadgad energiskatt och moms kommer att tas ut till vid varje faktureringsperiod gällande nivå. Vidare tillkommer andra skatter och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden. Prisändringar får ske under innevarande bindningstid och utan avisering till följd av ändrade skatter, avgifter eller om Svenska Kraftnät genomför förändringar av elområden i Sverige.
  Om säljarens kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt, eller om fakturering utgått från felaktiga uppgifter om elleveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, ska faktureringen korrigeras skyndsamt från det säljaren fick vetskap om detta.
 5. Villkor för fastprisavtal
  Avtalat elpris (exklusive moms) samt fast avgift är oförändrad under överenskommen avtalstid. Avtalat pris upphör att gälla vid avtalstidens utgång. Om inte annat avtalats övergår avtalet därefter automatiskt till en leverans med ett övergångspris som justeras efter säljarens ordinarie, vid varje tillfälle, gällande priser vilka publiceras på säljarens webbplats. Fakturering sker månadsvis i efterskott.
  Om kunden säger upp avtalet i förtid ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte säljaren kan uppvisa högre skadebelopp beräknas ersättningen till 20 % av avtalat elpris för kundens beräknade förbrukning under återstoden av avtalstiden, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. I ersättningen ska inte energiskatt, moms eller andra eventuella skatter ingå.
 6. Villkor för rörligt elpris
  Rörligt elpris är ett pris utifrån säljarens genomsnittspris per månad med ett administrativt påslag samt fast avgift enligt elhandelsavtalet.
  Genomsnittspriset är säljarens faktiska inköpskostnad för kraftinköp på Nordpool, ursprungsmärkning av el, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Elpriset ändras månadsvis och fakturering sker månadsvis i efterskott.
  För av myndighet definierade kvotpliktiga elleveranser tillkommer, om inte annat avtalats, kostnaden för elcertifikat. Avgiften fastställs av säljaren månadsvis utifrån av myndighet beslutad kvotplikt och marknadspriset på elcertifikat.
  Avtalet om rörligt elpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader om inte annat avtalats.
  Säljaren äger rätt att förändra påslaget och den fasta avgiften under avtalstiden. Meddelande om prisförändring ska ske enligt de allmänna avtalsvillkoren och kunden äger då rätt att inom två veckor säga upp avtalet för upphörande.
  Om kunden säger upp avtalet i förtid av annan anledning än säljarens meddelande om prisförändring enligt föregående stycke, ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Ersättningen beräknas på det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen ska inte moms eller andra eventuella skatter ingå.
 7. Villkor för rörligt elpris – timme för timme samt timspot 100% förnybar el
  Rörligt elpris – timme för timme samt timspot 100% förnybar el är ett elpris per timme som baseras på Nordpools spotmarknad i respektive elområde med säljarens faktiska inköpskostnad för kraftinköp så som ursprungsmärkning, balansansvar, avgifter till Svenska Kraftnät samt ett administrativt påslag enligt elhandelsavtalet.
  Rörligt elpris – timme för timme samt timspot 100% förnybar el förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering. Elpriset ändras timvis och faktureras månadsvis i efterskott.
  För kvotpliktiga leveranser tillkommer, om inte annat avtalats, kostnaden för elcertifikat. Avgiften fastställs av säljaren månadsvis utifrån kvotplikt och marknadspriset på elcertifikat.
  Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.
  Säljaren äger rätt att förändra påslaget och den fasta avgiften under avtalstiden. Meddelande om prisförändring ska ske enligt de allmänna avtalsvillkoren och kunden äger då rätt att inom två veckor säga upp avtalet för upphörande.
  Om kunden säger upp avtalet i förtid av annan anledning än säljarens meddelande om prisförändring enligt föregående stycke, ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte säljaren kan uppvisa högre ekonomisk förlust beräknas ersättningen på det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtals-tiden. I ersättningen ska inte moms eller andra eventuella skatter ingå.
 8. Uppsägning, flytt m.m.
  Avtalet fortsätter att gälla även vid definitiv avflyttning från uppgiven adress om inte annat överenskommes. För det fall kunden flyttar till en ny adress åtar sig säljaren att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med avtalet till kundens nya adress. Kunden ska anmäla flytt till säljarens kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum.
  Om kunden inte anmäler flytt enligt ovan är säljaren rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit kunden flyttat skyndsamt efter att säljaren fått kännedom om kundens nya anläggningsuppgifter samt anläggnings-id, nätområde och nätägare för denna adress. Kunden befullmäktigar genom avtalet säljaren, eller den säljaren utser i dess ställe, att inhämta erforderlig information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera säljaren som leverantör på kundens nya adress. Kunden befullmäktigar vidare genom avtalet säljaren, eller den säljaren utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad elleverantör på den nya adressen, och för kundens räkning administrera leverantörsbytet.