Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till privatkund. (Gäller avtal tecknade från och med den 1 november 2017)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-11-20 07:31
Uppdaterad: 2020-06-08 08:02

1. Avtalets ingående
På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Gävle Energisystem AB (org.nr. 556502-9096), nedan kallad säljaren, att leverera och kunden att ta emot elleveransen. Avtalet träder i kraft när säljaren godkänt kundens beställning. Sedvanlig kreditprövning genomförs och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs. Som beställning räknas även muntlig beställning eller bekräftelse. Skulle avtalet ha slutits på distans gäller distansavtalslagen som ger kunden rätt att ångra avtalet på sätt som anges i de allmänna villkoren.
2. Avtalsvillkor
För leveransen gäller de i branschen vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el till konsument (för närvarande EL2012K (Rev)).
Vid var tid gällande särskilda avtalsvillkor, allmänna avtalsvillkor och elpriser finns, tillgängliga på säljarens webbplats eller kan erhållas via kundtjänst. Särskilda avtalsvillkor gäller före allmänna avtalsvillkor.
3. Överlåtelse
Säljaren har rätt att helt eller delvis överlåta avtalet till annan på oförändrade villkor. Kunden har inte rätt att överlåta avtalet till annan.
4. Lagstadgade skatter och avgifter
Lagstadgad energiskatt och moms kommer att tas ut till vid varje faktureringsperiod gällande nivå. Vidare tillkommer andra skatter och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden. Prisändringar får ske utan avisering till följd av ändrade skatter, avgifter eller om Svenska Kraftnät genomför förändringar av elområden i Sverige även under innevarande bindningstid. Om säljarens kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt, eller om fakturering utgått från felaktiga uppgifter om elleveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, ska faktureringen korrigeras utan dröjsmål från det säljaren fick vetskap om detta.
5. Villkor för fastprisavtal
Avtalat elpris (exklusive energiskatt och moms) samt fast avgift är oförändrad under överenskommen avtalstid. Avtalat pris upphör att gälla vid avtalstidens utgång. Om inte annat avtalats övergår avtalet därefter automatiskt till en leverans med ett övergångspris som justeras efter säljarens ordinarie, vid varje tillfälle, gällande prislista vilket framgår av meddelande som sänds till kunden. Fakturering sker månadsvis i efterskott.
Om kunden säger upp avtalet i förtid ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte säljaren kan uppvisa högre skadebelopp beräknas ersättningen till 20 % av avtalat elpris för kundens beräknade förbrukning under återstoden av avtalstiden, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. I ersättningen ska inte energiskatt, moms eller andra eventuella skatter ingå.
6. Villkor för rörligt elpris
Rörligt elpris är ett pris utifrån säljarens genomsnittspris per månad med ett administrativt påslag samt fast avgift enligt elhandelsavtalet.
Genomsnittspriset är säljarens faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Elpriset ändras månadsvis och fakturering sker månadsvis i efterskott.
För kvotpliktiga leveranser tillkommer, om inte annat avtalats, kostnaden för elcertifikat. Avgiften fastställs av säljaren månadsvis utifrån kvotplikt och marknadspris på elcertifikat.
Avtalet om rörligt elpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader om inte annat avtalats. Kunden kan dock när som helst under avtalstiden välja att gå över till säljarens vid varje tidpunkt gällande erbjudande om fastprisavtal.
Om kunden säger upp avtalet i förtid ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Ersättningen beräknas på det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen ska inte energiskatt, moms eller andra eventuella skatter ingå.
7. Villkor för vinterpris
Vinterpris är en kombination av ett fastprisavtal och rörligt elpris med en bindningstid om 12 månader. Fastpris gäller under månaderna november till och med mars (nedan ”fastprisperioden”) under bindningstiden. För fastprisperioden gäller villkor för fastprisavtal och för tid före och efter fastprisperioden gäller villkor för rörligt elpris, dock utan möjlighet att säga upp avtalet före utgången av bindningstiden. Avtalat pris upphör att gälla vid avtalstidens utgång. Om inte annat avtalats övergår avtalet därefter automatiskt till en leverans med ett övergångspris som justeras efter säljarens ordinarie, vid varje tillfälle, gällande prislista vilket framgår av meddelande som sänds till kunden. Fakturering sker månadsvis i efterskott.
Om kunden säger upp avtalet i förtid ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Ersättningen beräknas på det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen ska inte energiskatt, moms eller andra eventuella skatter ingå.
8. Villkor för timspotpris-privat
Timspot är ett pris per timme som baseras på Nordpools spotmarknad i respektive elområde med ett administrativt påslag enligt elhandelsavtalet. Timspot förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering. Elpriset ändras timvis och faktureras månadsvis i efterskott.
För kvotpliktiga leveranser tillkommer, om inte annat avtalats, kostnaden för elcertifikat. Avgiften fastställs av säljaren månadsvis utifrån kvotplikt och marknadspriset på elcertifikat.
Avtalet om timspotpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader om inte annat avtalats. Kunden kan dock när som helst under avtalstiden välja att gå över till säljarens vid varje tidpunkt gällande erbjudande om fastprisavtal.
Om kunden säger upp avtalet i förtid ska kunden kompensera säljaren för den ekonomiska förlust som säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte säljaren kan uppvisa högre ekonomisk förlust beräknas ersättningen på det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen ska inte energiskatt, moms eller andra eventuella skatter ingå.
9. Villkor för övergångspris
Säljaren äger rätt att debitera kunden övergångspriset enligt vid varje tillfälle gällande prislista. Förändring av övergångspriset ska meddelas kunden på sätt som anges i de gällande allmänna villkoren vid tidpunkten för förändringen.
Kunden äger alltid rätt att övergå till säljarens, vid varje tillfälle, gällande erbjudande om fastprisavtal, vinterpris eller rörligt elpris.
10. Uppsägning, flytt m.m.
Avtalet fortsätter att gälla även vid definitiv avflyttning från uppgiven adress om inte annat överenskommes. För det fall kunden flyttar till en ny adress åtar sig säljaren att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med avtalet till kundens nya adress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för säljaren att leverera el där. En sådan förutsättning är att kunden har anmält flytt till säljarens kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum. Om kunden inte lämnar sådan anmälan har säljaren rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit kunden flyttat omgående efter att säljaren fått kännedom om kundens nya anläggningsuppgifter samt anläggnings-id, nätområde och nätägare för denna adress. Kunden befullmäktigar genom avtalet säljaren, eller den säljaren utser i dess ställe, att inhämta erforderlig information från nätägare och andra elleverantörer för att kunna registrera säljaren som leverantör på kundens nya adress. Kunden befullmäktigar vidare genom avtalet säljaren, eller den säljaren utser i dess ställe, att säga upp eventuellt avtal med anvisad elleverantör på den nya adressen, och för kundens räkning administrera leverantörsbytet.
Reviderad 2017-11-01