Prisvillkor fjärrvärme näringsverksamhet

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:39
Uppdaterad: 2020-11-10 10:55

1. Pris och villkorsändringar

Gävle Energi har rätt att ensidigt ändra prislista och gällande prisvillkor för Fjärrvärme näringsverksamhet en gång per kalenderår. Prisförändringar och prisvillkorsändringar under innevarande kalenderår får endast ske i enlighet med de villkor som framgår av vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor.

2. Kapacitetsbehov (K)

2.1. Definition
Kapacitetsbehovet definieras som energianvändningen per dygn.
Kapacitetsbehovet uttrycks i kWh.
Med kapacitetsbehov avses den energimängd per dygn som kan förväntas behövas för kundens anläggning vid utetemperatur -10°C vid SMHI mätstation Gävle
2.2 Debiterat kapacitetsbehov
Kapacitetsbehovet baseras på en linjär prognos av kundens energibehov vid en dygnsmedeltemperatur om -10°C vid SMHI:s mätpunkt Gävle. Beräkningen baseras på dygnsförbrukningar för kunden som uppmätts (måndag – fredag) under närmast föregående period november – mars. Kapacitetsbehovet avrundas till närmaste heltal.
I händelse av att mätvärden skulle saknas eller vara uppenbart felaktiga beräknas kapacitetsbehovet med utgångspunkt från kundens tidigare uppmätta användning och användningsprofil samt övriga kända omständigheter.
Lägsta tillåtna kapacitetsbehov är 140 kWh.
Kapacitetsbehovet kan vara högre eller lägre än det verkliga energibehovet för den specifika byggnaden, exempelvis om kunden vidtagit åtgärder (effektivisering eller kompletterande värmekällor), om byggnaden har ett effektbehov som inte är linjärt med utetemperaturen eller om nyttjandet av byggnaden förändras.
Beräkningarna som ligger till grund för kapacitetsbehovet bygger på historiska uppgifter om energianvändningen i byggnaden. Förändringar i energianvändning eller väderförändringar kan därför innebära ett annat utfall än det beräknade.
2.3 Kapacitetsbehov vid nyanslutning
Vid nyanslutning av kund beräknas kapacitetsbehov enligt följande prioriteringsordning:
A. Beräknad utifrån uppgifter som påverkar anläggningarnas effektbehov, som t.ex. verksamhet, klimatskal, ventilationsflöden etc.
B. Beräknad med nyckeltal som utgångspunkt. Byggnadens uppvärmda yta multipliceras med det specifika kapacitetsbehovet (kWh/m2), som beräknats för motsvarande byggnadskategori. Dessa värden baseras på Gävle Energis statistik. Föreligger osäkerhet i bestämningen av kapacitet bör denna göras i samråd med kunden.
2.4 Revidering
Gävle Energi kommer per den 1 januari varje kalenderår att revidera kundens anläggnings kapacitetsbehov. Kunden ska informeras om det nya kapacitetsbehovet i samband med information om pris och prisvillkor för kommande kalenderår enligt punkt 1.
2.5 Kapacitetskostnad
Årskostnaden för kapacitetsbehovet erhålls genom att kapacitetsbehovet (K) multipliceras med kapacitetspriset (KP) enligt vid var tid gällande prislista.
2.6 Periodisering
Kostnaden för kapacitetsbehovet periodiseras lika över kalenderårets dygn och kunden debiteras kapacitetspriset för motsvarande antal dygn på varje månads faktura.

3. Energipris

Energipriset är uppdelat på tre perioder: en vinterperiod (januari – mars, november – december), en sommarperiod (juni – augusti), samt en vår- och höstperiod (april-maj och september – oktober). Inom respektive period gäller energipris enligt vid var tid gällande prislista.

4. Volymavdrag

Kunden erhåller prisavdrag baserat på fjärrvärmeleveransens omfattning per ackumulerat kalenderår och anläggning. Volymavdrag erhålls varje månad enligt var tid gällande prislista.

5. 5 Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263)

Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och under vissa förutsättningar ansöka om medling angående priset för fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till fjärrvärmeverksamheten.
För mer information, kontakta vår kundservice på telefon 026-17 85 75 eller via mejl kundservice@gavleenergi.se.