Information kring kamerabevakning

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2023-05-25 13:48
Uppdaterad: 2023-05-25 13:48

Behandling av personuppgifter vid kamerabevakning

Gävle Energi AB (inkl. koncernbolag) använder sig av kamerabevakning inom och i vissa fall i närområdet kring egna anläggningar till exempel elnätsstationer och kraftverk men även inom verksamhetsområden där processer, egendom eller material behöver övervakas.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och kunna utreda olyckor, skador och brott, skapa trygghet inom våra verksamheter samt övervaka processer som inte effektivt kan övervakas på annat sätt.

I huvudsak bedrivs kamerabevakning inom våra verksamhetsområden, på platser dit allmänheten inte har tillträde.

Det inspelade materialet hanteras enligt gällande lagar vilket beskrivs nedan. Vid kamerabevakning så sitter alltid skyltar med information om att kamerabevakning sker på platsen.

Rättslig grund och ändamål

Den rättsliga grunden för kamerabevakningen inom Gävle Energi AB (inkl. koncernbolag) är Berättigat intresse. Detta innebär att en intresseavvägning mellan Gävle Energi ABs intresse av att kamerabevaka och den enskildes intresse av skydd för den personliga integriteten genomförs för varje kamerainstallation.

I de fall Gävle Energi AB beslutar att kamerabevaka så är det för att förebygga, förhindra och utreda olyckor, skador, brott, avvikelser, skadegörelse eller liknande samt underbygga rättsliga anspråk.

Lagring och utlämnande

I det fall materialet spelas in lagras det i max trettio (30) dagar innan det raderas. I undantagsfall kan material sparas längre, exempelvis om det behövs för att utreda ett brott. Det är endast inom Gävle Energi AB (inkl. koncernbolag) som materialet används och bara några få specifika roller inom företaget har tillgång till materialet. Material kan dock komma att lämnas ut till brottsförebyggande myndigheter såsom Polismyndigheten, kommun eller myndighet som ansvarar för räddningstjänst. Material kan även lämnas ut vid önskan om ett registerutdrag, se stycket Dina rättigheter.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att begära bekräftelse på om du förekommer på inspelat kameramaterial samt begära att få ut det inspelade materialet där du förekommer. Som personuppgiftsansvarig måste dock Gävle Energi AB ta hänsyn till andra personers integritet och med anledning av det kan undantag från denna rätt göras. Du har även rätt att begära rättelse eller radering samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen. Kontakta oss på info@gavleenergi.se för mer information.

Klagomål

Om du har några frågor gällande Gävle Energi AB:s kamerabevakning eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud eller tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@gavle.se
Integritetsskyddsmyndigheten: www.imy.se