Allmänna avtalsvillkor – laddtjänst fordonsladdning

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2021-10-08 10:19
Uppdaterad: 2021-12-14 10:50

Gäller från och med 2021-10-01

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor gäller för användning av Gävle Energis laddtjänst, som omfattar laddning vid GEAB-laddstationer och eventuella tredjepartsladdstationer, (”laddtjänsten”), och gäller tills vidare från det att dessa allmänna avtalsvillkor träder ikraft.

1.2 Samtliga bestämmelser i dessa allmänna avtalsvillkor som reglerar förhållanden som avser laddstationen och annan utrustning (såsom t.ex. tekniska förutsättningar, tillgänglighet och ansvar) omfattar endast GEAB-laddstationer. Laddstationer framgår av Gävle Energis app alternativt hemsida www.gavleenergi.se.

1.3 Tredjepartsladdstationer kan vara förknippade med extra kostnader.

2. Definitioner

2.1 I dessa allmänna avtalsvillkor avses med

  • GEAB-laddstation: Gävle Energis egna laddstationer samt laddstationer som drivs av Gävle Energi genom att tredje part kopplat dessa till Gävle Energis system.
  • Laddkort: laddkort, app eller laddbricka
  • Tredjepartsladdstation: publika laddstationer som drivs av tredje parter som har ett avtal med Gävle Energi.

3. Tillgänglighet

3.1 Laddtjänsten finns tillgänglig för kunden dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är åtkomliga vid vissa tidpunkter.

3.2 Tillgängligheten för GEAB-laddstationer kommuniceras genom Gävle Energis app alternativt hemsida www.gavleenergi.se.

3.3 Gävle Energi förbehåller sig rätten att, utan ersättning till kunden, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av laddtjänsten eller laddstation för t.ex. uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av omständighet utanför Gävle Energis kontroll.

4. Laddkortet

4.1 För att få tillgång till laddtjänsten och för att kunna använda GEAB-laddstationer samt eventuella tredjepartsladdstationer, behövs ett separat laddkort. Laddkortet erhålls genom att en anmälan registreras på www.gavleenergi.se. Gävle Energi kan komma att genomföra sedvanlig kreditprövning av potentiell kund.

4.2 Gävle Energi skickar efter godkännande ut laddkortet till kunden. Gävle Energi förbehåller sig rätten att neka utfärdandet av laddkort.

4.3 Laddkortet gäller endast på GEAB-laddstationer och eventuella tredjepartsladdstationer. I nätverket ingående laddstationer och ägare framgår av Gävle Energis app alternativt hemsida www.gavleenergi.se.

4.4 Varje enskild användning av laddtjänsten utgör ett ingående av avtal om köp av laddning mellan kunden och Gävle Energi. Kostnaden för respektive laddtillfälle registreras på innehavaren av laddkortet.

4.5 Kortet är en värdehandling. Kunden förbinder sig att förvara laddkortet väl så att obehöriga inte får tillgång till detta. Om laddkortet skulle tappas bort ska innehavaren snarast kontakta Gävle Energi på telefon 026-17 85 60. Gävle Energi spärrar därefter laddkortet och skickar mot en kostnad ut ett nytt laddkort. Om obehöriga transaktioner har gjorts med laddkortet ska Kunden göra en anmälan till Polisen.

5. Utrustning och användning av GEAB-laddstationer

5.1 Kunden ansvarar för att, i de fall det behövs, tillhandahålla en Mode 3 Typ 2-kabel för AC-laddning vid stationer med Mode 3 Typ 2-uttag. Vid Gävle Energis snabbladdningsstationer finns alltid fasta kablar.

5.2 Respektive laddstationsägare ansvarar för att laddstationerna uppfyller gällande standarder, lagar och föreskrifter.

5.3 Laddningsförmågan är avhängig av flera faktorer, såsom elbilens tekniska förutsättningar, bilbatteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet (inkl. begränsningar i elnätet), varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt elbilen kan tillgodogöra sig. Gävle Energi kan därför inte garantera att laddning av en elbil kommer att kunna genomföras inom någon maximalt angiven tidsgräns eller med viss minimieffekt.

5.4 Instruktion om hur GEAB-laddstationer ska användas finns på eller i anslutning till laddstationerna eller på www.gavleenergi.se.

6. Betalning

6.1 Användning av laddtjänsten innebär att det sparas laddhistorik, vilket innefattar till exempel information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av laddtjänsten. Utifrån laddhistoriken beräknas kostnaden som kunden ska betala.

6.2 Betalning för genomförd laddning sker i efterskott.

6.3 Kunden är betalningsskyldig till Gävle Energi för all användning av laddtjänsten. Kunden ansvarar dock inte för användning av laddtjänsten som ägt rum efter det att kunden anmält laddkortet som förlorat hos Gävle Energi enligt punkt 4.4 och kunden inte genom svikligt handlande eller vårdslöshet har bidragit till den obehöriga användningen.

6.4 Ordinarie pris för tjänsten är 19 kronor per månad inklusive moms, räknas upp enligt KPI årligen.

6.5 Om kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Gävle Energi rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

6.6 Gävle Energi har även rätt att tillsvidare stänga av en kund om inte betalningsvillkoren uppfyllts, se även punkt 10.

6.7 I de fall tredjepartsladdstationer används har Gävle Energi rätt att använda data om laddningen som Gävle Energi får av tredje part i faktureringssyfte.

7. Personuppgifter och hantering av data

7.1 Gävle Energi kommer att spara laddhistorik för varje kund (vilket innefattar t.ex. information om vilken laddstation som använts, uttagen el, belopp och tidpunkt för användning av laddtjänsten.) Laddhistoriken ligger till grund för fakturering av kunden.

7.2 Personuppgifter och data kopplade till kundens användning av laddtjänsten och laddstationerna kommer att behandlas och lagras av Gävle Energi, andra koncernbolag eller Gävle Energis samarbetspartners i enlighet med gällande lagstiftning och i den omfattning som det behövs för administration och fullgörelse av avtalet med kunden och därmed förknippade tjänster.

7.3 Inhämtade uppgifter kommer även att behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (förutsatt att kunden inte hos Gävle Energi har anmält att han eller hon motsätter sig direkt marknadsföring). Denna behandling har Gävle Energis berättigade intresse som grund. Uppgifter som samlas in sparas under tiden du har ett aktivt avtal med oss och därefter under den tid som är nödvändig för att slutreglera ditt avtalsförhållande med Gävle Energi.

7.4 Kunden kan kostnadsfritt en gång per år få information om hur personuppgifter som rör kunden behandlas. Kunden kan även begära att personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med gällande lagstiftning rättas, blockeras eller utplånas. Ytterligare information om personuppgifter hos Gävle Energi finns på https://www.gavleenergi.se/gdpr. Dataskyddsombud för Gävle Energi kan nås via epost dataskyddsombud@gavleenergi.se.

8. Ansvar och fel

8.1 Gävle Energi ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan kundens bil och laddstation, eller på grund av att kunden använder laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav, som antingen framgår av dessa allmänna avtalsvillkor eller som Gävle Energi (eller tredje part med avseende på tredjepartsladdstationer) på annat sätt gjort tillgängliga för kunden.

8.2 Gävle Energi ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på kundens egendom och som uppstår till följd av kundens användning av laddtjänsten eller laddstationen.

8.3 Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att en laddstation läggs ned eller är ur funktion.

8.4 Kunden är ansvarig för att följa alla riktlinjer och krav i enlighet med de instruktioner vilka ges av Gävle Energi (eller tredje part med avseende på tredjepartsladdstationer) från tid till annan. Detta inkluderar ansvar för att den elbil som kunden använder i samband med laddtjänsten uppfyller samtliga krav för laddning.

8.5 Gävle Energi förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan spärra laddkortet, vid missbruk, om det finns risk för osäker användning av laddkortet, misstanke om obehörig användning eller risk för att kunden inte fullgör sina förpliktelser mot Gävle Energi.

8.6 Gävle Energi ansvarar inte i något fall för skador, drift eller tillgänglighet med avseende på tredjepartsladdstationer.

9. Ändring i dessa allmänna avtalsvillkor

9.1 Gävle Energi äger rätt att göra ändringar och tillägg till dessa allmänna avtalsvillkor, vilket skriftligen ska meddelas kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

10. Uppsägning

10.1 Gävle Energi har rätt att säga upp kundens laddkort med omedelbar verkan om kunden bryter mot dessa allmänna avtalsvillkor eller använder laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Gävle Energi. Gävle Energi kan avaktivera kort som varit inaktiva under ett års tid.

10.2 Kunden kan säga upp laddkortet genom att kontakta Gävle Energis kundtjänst för spärrning av aktuellt laddkort. Uppsägningstid en månad. Genomförda laddningar fram till tidpunkten för uppsägningen debiteras retroaktivt. Kostnad för laddkortet återbetalas ej. Det uppsagda laddkortet ska klippas och kastas bort.

11. Överlåtelse av avtalet

11.1 Gävle Energi äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan leverantör, varvid fakturering till följd av detta kan separeras.

11.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan Gävle Energis skriftliga medgivande.

12. Tvist

12.1 Tvist med anledning av dessa allmänna avtalsvillkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på kundens begäran, om kunden är en konsument, prövas av Allmänna reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol med Gävle tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.