Allmänna villkor – försäljning solcellsanläggningar till privatpersoner

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-03-27 13:53
Uppdaterad: 2021-03-23 15:37

Allmänna villkor – försäljning solcellsanläggningar till privatpersoner

Gäller från och med 2019-03-01

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor ska gälla när Gävle Energi AB, AO Energitjänster, org.nr 556407-2501, (nedan ”Gävle Energi”) ingår avtal om försäljning till privatpersoner (”kunden”) av Solcellsanläggningar. Med Solcellsanläggningar avses solcellsanläggningar bestående av solcellsmoduler, växelriktare i förekommande fall med optimerare samt montagematerial, inklusive övriga tillbehör och installation samt andra vid var tid gällande produkter och tjänster som har samband därmed och vilka finns tillgängliga på www.gavleenergi.se. Solcellsanläggningarna specificeras närmare i avtalet mellan Gävle Energi och kunden. Till avtalet ligger vid var tid gällande offert, beskrivning av produkterna och installationstjänsten, produktblad, beställningar, bekräftelser, prislistor samt övriga instruktioner och villkor som från tid till annan meddelas av Gävle Energi.
1.2 Avtalet träder i kraft när Gävle Energi godkänt kundens beställning genom en orderbekräftelse eller genom e-post eller, om detta sker tidigare, när Gävle Energi levererat produkt och/ eller börjat tillhandahålla tjänst.
1.3 Kreditprövning kan genomföras och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs.
1.4 Kunden bär själv ansvaret för att alla uppgifter, uppskattningar, antaganden och övriga faktorer som ligger till grund för kundens beslut att ingå avtal, oavsett om Gävle Energi blivit meddelad detta eller inte.
1.5 Kunden accepterar att Gävle Energi överlåter åt en tredje part, nedan kallad Installatören, att utföra installationen.
1.6 Om Installatören bedömer att ytterligare åtgärder behövs för att genomföra installationen av Solcellsanläggningen, eller om installationen inte kan genomföras inom ramen för den standardinstallation som anges i offerten, träffas överenskommelse om extraarbete mellan kunden och Installatören (i egenskap av Gävle Energis ombud) vid installationen. Sådan överenskommelse undertecknas av kunden vid installationen och utgör ett tillägg till det befintliga avtalet med Gävle Energi. Eventuella merkostnader för arbete och installationsmaterial kan i sådant fall tillkomma
1.7 Gävle Energis erbjudande gäller tills vidare med undantag för eventuella leverans- och/eller lagerproblem.
1.8 Kunden ansvarar för om det behövs tillstånd som bygglov, strandskyddsdispens etcetera – att dessa tillstånd ansöks. Gävle Energi är vid signering behjälpliga med att bistå med material som ansökningen kompletteras med. Kostnader för ansökning om tillstånd betalas av kunden. Vid avslag på tillstånden som bidrar till att solcellsanläggningen inte kan byggas, kommer Gävle Energi inte kräva ersättning från kunden.

 

2. Leverans och installation

2.1 Inför beredning av installationen kommer kunden och Installatören gemensamt överens om lämplig tidpunkt platsbesiktning samt tid för leverans och installation och lämpligast placering av Solcellsanläggning. Vid oenighet om placeringen av produkter avgör Gävle Energi lämpligast placering men kan inte utan att ange skäl för detta avvika från kundens önskemål. Vid annan placering än den av Gävle Energi eller Installatören rekommenderade kan kostnader tillkomma.
2.2 Kunden ansvarar för att ha ett ombud på avtalad tid och plats för avlämnandet och installation.
2.3 Om leverans och/eller installation inte kan ske på avtalad tidpunkt till följd av omständigheter inom Gävle Energis kontroll, ansvarar Gävle Energi för att detta meddelas kunden, samt att överenskommelse träffas om ny tidpunkt för leverans och/eller installation.
2.4 Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till kunden, ansvarar kunden för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår för Gävle Energi och Installatören.
2.5 Produkter och varor ingående i Solcellsanläggning anses avlämnade när de kommit i kundens besittning på den adress kunden har uppgivit i beställningen.
2.6 För det fall förutsättningarna för genomförandet av installationen behöver utredas, och detta inte kan ske på telefon, ska parterna avtala om en tid för platsbesiktning.
2.7 Om Gävle Energi eller Installatören innan eller i samband med installationen bedömer att installationen inte kan fullföljas till följd av omständighet som kunden ansvarar för, har Gävle Energi rätt att neka installation och häva avtalet utan att kunden därmed blir ersättningsberättigad.
2.8 Äganderätt till Solcellsanläggning som levereras i enlighet med detta avtal övergår till kunden då alla krav och förpliktelser som Gävle Energi har gentemot kunden i samband med aktuellt köpeavtal har uppfyllts.

3. Ångerrätt

3.1 Om Avtalet ingåtts på distans eller utanför Gävle Energis affärslokaler har kunden en ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal. Ångerfristen är 14 dagar och börjar löpa den dag

  1. a) då kunden eller en av kunden utsedd tredje person får en vara i sin besittning (köp av vara); eller
  2. b) då avtalet om leverans av en eller flera tjänster tecknades (tillhandahållande av tjänster), dock tidigast den dag som kunden fick föreskriven information om sin ångerrätt.

3.2 Om flera olika varor har beställts i en order men levereras genom separata leveranser löper tidsfristen för ångerrätten (”Ångerfristen”) ut fjorton (14) dagar efter den dag då kunden har mottagit den sista varan.  Innan avtal ingås kommer information lämnas som framgår av 2 kap. 2 § lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler på sätt som framgår av 2 kap. 3 och 5 §§ i samma lag.
3.3 Om kunden önskar utnyttja sin ångerrätt ska Kunden meddela Gävle Energi att kunden ångrar ingåendet av avtalet (till exempel genom e-post eller brev). Ett standardformulär för utövande av ångerrätten finns att tillgå på Gävle Energis hemsida (www.gavleenergi.se). Ångerrätten anses ha utnyttjats om kunden skickar sitt meddelande om att utnyttja ångerrätten innan Ångerfristen har löpt ut.
3.4  Om kunden utnyttjar sin ångerrätt ska kunden snarast kontakta Gävle Energi för samråd hur produkter ska returneras.
Retur skall ske på kundens bekostnad.  Är produkten monterad ska kunden stå för kostnader för nedmontering av produkten. Kunden ansvarar för att nedmonteringen görs på rätt sätt. Nedmonteringen ska göras av auktoriserad behörigt företag. Kunden står för fraktavgift vid returnering. Gävle Energi kan åta sig att utföra nedmonteringsarbete mot en extra kostnad.
3.5 Om kunden frånträder detta avtal kommer Gävle Energi att kostnadsfritt betala tillbaka hela inköpsbeloppet, inklusive erlagda leveranskostnader, dock med avdrag för sådan ersättning som kunden ska utge till Gävle Energi enligt punkt 3.6. Gävle Energi kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som kunden har använt vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat överenskommits.
3.6 Om kunden utövar sin ångerrätt, ska denne ersätta Gävle Energi för: a) extra leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Gävle Energi erbjuder, b) varornas värdeminskning till följd av att kunden låtit hantera varorna i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa egenskaper eller funktion, c) en proportionell andel av det avtalade priset för installation som utförts innan kunden utövade ångerrätten, i de fall då kunden har begärt att installationen skulle påbörjas innan eller under ångerfristen.
3.7 Utöver ovan nämnda ångerrätt kan kunden, när denne är privat konsument, utan att ange orsak häva avtalet inom fyra veckor före avtalat leveransdatum för installation. En avbokningskostnad på upp till 10 % av ordervärdet kan då faktureras kunden.

4. Force Majeure

Part är befriat från att uppfylla sina skyldigheter att ersätta skada eller fullgöra sina förpliktelser enligt avtalet om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll och om omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Gävle Energis underleverantörer som orsakats av sådan omständighet. Som befriande omständighet kan bl.a. anses myndighets underlåtenhet eller åtgärd, lagstiftning eller annan författning, arbetskonflikt, blockad, terrorism, krig eller krigsliknande förhållande, omfattande driftstörningar, avbrott i transportväsendet, upplopp, brand, sabotage, extrema väderförhållanden, tjäle, blixtnedslag, översvämning, annan naturkatastrof eller olyckshändelse.

5. Garanti

5.1 Solcellspaneler genom:
• Trina Solar: 10 års produktgaranti samt 25 års 83-procentig effektgaranti genom Trina Solar.
• Longi: 10 års produktgaranti samt 25 års 84-procentig effektgaranti genom Longi.
• Sunpower: 25 års produktgaranti samt 25 års 92-procentig effektgaranti genom Sunpower.
5.2 Elektriska komponenter genom:
• Solar Edge: 12 års produktgaranti på växelriktare och 25 års produktgaranti på optimerare genom Solar Edge.
• SMA: 5 års produktgaranti på växelriktare.
• FerroAmp: 5 års produktgaranti på växelriktare och 5 års produktgaranti på optimerare genom FerroAmp Elektronik AB.
• Huawei: 5 års produktgaranti på växelriktare.
5.3 Monteringssystem har 10 år produktgaranti. 5 års garanti på utfört arbete genom SVEA Solar, detta inkluderar garanti på det arbete som är utfört i installationen.
5.4 5 års funktionsgaranti på anläggningen. Funktionsgarantin inkluderar eventuella fel som ägaren av anläggningen uppmärksammar och påtalar för SVEA Solar. Funktionsgaranti inkluderar inte daglig övervakning av anläggningen. Funktionsgarantin inkluderar inte funktion och anslutning av anläggningen eller elcertifikatsmätaren till internet.
5.5 Under garantiperioden ska Gävle Energi kostnadsfritt återställa, kreditera eller erbjuda omleverans vid eventuella felaktigheter. Gävle Energi förbehåller sig rätten att välja åtgärd. Åberopandet av garantin ska ske inom två månader från det att kunden upptäckt eller borde upptäckt felet. Åtgärderna gäller endast för varor i Sverige.
5.6 Vid eventuella garantianspråk ska originalfaktura vid begäran visas upp eller skickas till Gävle Energi.
5.7 Reparation eller byte av solceller och/eller övriga systemdelar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod, utan den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla.
5.8 Garantin förutsätter normalt handhavande och upphör att gälla om: a) Gävle Energis eller installatörens anvisningar beträffande installation, montering, kontroll, underhåll och/eller användning inte följs, b) kunden eller tredje part, har utfört arbeten på Gävle Energis solceller utan Gävle Energis samtycke, c) Kunden underlåter att genomföra någon av de skyldigheter som kunden har enligt detta avtal, d) skada uppstått genom åtgärder som vidtagits av andra personer än Gävle Energis persona, installatören eller andra underleverantörer, samt för skada som uppstått på grund av användandet av bristfälligt material, e) skada har uppstått till följd av förändringar i den bärande konstruktionen, under förutsättning att det inte är en del av Gävle Energis solpaneler. f) skada uppstått till följd av felaktigheter eller brister i kundens elektriska installationer.
5.9 Skada som uppstått till följd av kortslutning eller strömavbrott omfattas inte av garantin.
5.10 Om Gävle Energi i samband med kontroll av varan upptäcker att åberopad skada inte omfattas av garantin har Gävle Energi rätt att av kunden ta betalt för samtliga kostnader som uppstått för Gävle Energi i samband med felsökning och eventuell transport.
Gävle Energi förbehåller sig rätten att, enligt särskild överenskommelse, debitera kunden för avhjälpning av sådan skada eller brist som inte omfattas av garantin.

6. Dröjsmål och fel i varan

6.1 När kunden är privat konsument har kunden de rättigheter och skyldigheter som följer av konsumenträttslig lagstiftning.
6.2 Om Solcellsanläggning eller produkt däri inte avlämnats eller avlämnats för sent enligt överenskommen tidsplan och detta inte beror på kunden föreligger dröjsmål på säljarens sida. Dröjsmål på kundens sida föreligger om betalning inte gjorts till fullo.
6.3 Vid dröjsmål på säljarens sida får kunden hålla inne betalningen. Kunden har rätt att kräva fullgörelse, eller om dröjsmålet är av väsentlig betydelse, häva köpet. Kunden får också kräva skadestånd förutsatt att dröjsmålet ligger inom säljarens kontroll. Beror dröjsmålet på någon som säljaren har anlitat är säljaren fri från ansvar endast om den han har anlitat skulle vara fri enligt vad som framgår ovan.
6.4 Kunden förlorar sin rätt att häva köpet och kräva skadestånd om denne inte reklamerar inom skälig tid från det att han fick kännedom om dröjsmålet.
6.5 Vid dröjsmål på kundens sida får säljaren häva köpet, och detta även om varan är i kundens besittning.
6.6 Solcellsanläggningen och produkt däri ska anses felaktig om den avviker från vad som följer av avtalet.
6.7 Har säljaren eller Installatören installerat Solcellsanläggning ska denna anses felaktig om den på grund av brister i installationen avviker från vad kunden med fog kunnat förutsätta.
6.8 Om Solcellsanläggning är felaktig får kunden kräva avhjälpande eller omleverans förutsatt att detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Kunden har även rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet.
Är felet av väsentlig betydelse får kunden häva köpet. Dessutom får kunden kräva skadestånd och även hålla inne betalningen.
Om kunden kräver andra påföljder än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd om detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden.
6.9 Säljarens skadeståndsskyldighet omfattar även skada som på grund av fel i den sålda varan uppkommer på annan egendom som tillhör kunden förutsatt att egendomen är avsedd för ändamål utanför näringsverksamhet.
6.10 Kunden har inte rätt till skadestånd om säljaren kan visa att skadan beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Reklamation

6.11 Kunden måste reklamera synbara fel och brister inom två (2) månader efter leverans av Solcellsanläggning, annars förfaller kundens rätt till anspråk gentemot Gävle Energi.
6.12 Reklamationer på övriga fel och brister ska, för att inte kunden ska förlora sin rätt till anspråk på Gävle Energi, göras inom två (2) månader efter att de upptäckts.
6.13 Skadestånd på grund av dröjsmål eller på fel i varan omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust, prisskillnad samt annan förlust. Ersättningen omfattar inte förlust i näringsverksamhet.

7. Kundens skyldigheter

7.1 Kunden ansvarar och bär risken för

  1. a) att personal tillhörig Gävle Energi, eller Installatören, bereds tillgång till nödvändiga utrymmen för att kunna utföra sitt arbete under normal arbetstid,
  2. b) att platsen för installationen av solcellsanläggningen är åtkomlig och lämplig för installation,
  3. c) att nödvändiga byggnadsmässiga, mekaniska och elektriska åtgärder, som inte åligger Gävle Energi att utföra enligt detta avtal, utförs i tid samt att alla andra nödvändiga försiktighetsåtgärder utförs för installation av solcellsanläggningen,
  4. d) att nödvändiga åtgärder vidtas för att förhindra skador på annan egendom samt personskador som kan uppkomma till följd av det arbete som ska utföras enligt detta avtal,
  5. e) att samtliga för installationsarbetet nödvändiga tillstånd inhämtats, som inte enligt detta avtal åligger Gävle Energi att inhämta,
  6. f) felaktigheter i av kunden lämnad information eller i det arbete som åligger kunden att utföra
  7. g) brister i material och verktyg som tillhandahålls av kunden.
  8. h) att kunden är lagfaren ägare av den aktuella fastigheten, eller att denne har inhämtat tillstånd från lagfaren ägare.

7.2 Om kunden inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet, har Gävle Energi och Installatören rätt att antingen senarelägga fullgörandet av sina åtaganden enligt avtalet eller säga upp avtalet till omedelbart upphörande, utan att detta påverkar Gävle Energis rätt till ersättning för kostnader, skadestånd eller ränta.

8. Betalning

8.1 Om inget annat har överenskommits ska betalning ske i enlighet med faktura.
8.2 Kunden saknar rätt att kvitta eventuell motfordran. Eventuella garantianspråk berättigar inte kunden att hålla inne betalningen utöver vad som följer av tvingande konsumentlagstiftning.
8.3 Sker inte betalning i rätt tid har Gävle Energi rätt att av kunden, förutom fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse.

9. ROT-avdrag och avdrag för grön teknik

9.1 För det fall kunden avser utnyttja avdrag för grönt teknik gäller följande: a) Ägaren av fastigheten ska vara beställare, b) Ägaren av fastigheten ska vara berättigad till avdrag för grön teknik, ha tillgång till skatteavdrag och ha tillräckligt utrymme kvar att nyttja från Skatteverket.
9.2 För det fall kunden avser utnyttja ROT-avdraget gäller följande: a) Ägaren av fastigheten ska vara beställare av installationen, b) Ägaren av fastigheten ska vara berättigad till ROT-avdrag, ha tillgång till skatteavdrag och ha tillräckligt utrymme kvar att nyttja från Skatteverket.
9.3 Om Skatteverket nekar utbetalningen av ROT-avdrag eller avdrag för grön teknik faktureras kunden avdragsbeloppet.

10. Personuppgiftshantering

10.1 Kundens personliga integritet är viktig för Gävle Energi. I Gävle Energis integritetspolicy www.gavleenergi.se/gdpr finns mer information om Gävle Energis behandling av personuppgifter.
10.2 Gävle Energi är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag ansvarigt för de personuppgifter som det behandlar.
10.3 Gävle Energi samlar in och behandlar personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra avtalet med kunden eller när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Gävle Energi.
10.4 Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Gävle Energi för att genomföra marknadsanalyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt.
10.5 Vid behandlingen enligt ovan kommer Gävle Energi samt av Gävle Energi anlitade personuppgiftsbiträden att ta del av personuppgifterna.
10.6 Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål av såväl Gävle Energi som dess koncernföretag och samarbetspartners. Behandlingen är nödvändig för det berättigade intresset att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster. Vid utlämnande till koncernföretag eller samarbetspartners krävs att tjänsterna och produkterna har naturlig anknytning till Gävle Energi och att Gävle Energi avtalar med dessa om att det ska framgå att marknadsföringen sker med anledning av ett samarbete med Gävle Energi.
10.7. Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning.

11. Avtalsöverlåtelse

Gävle Energi har rätt att utan kundens samtycke helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt. Kunden har inte rätt att till annan helt eller delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet.

12. Ändringar och tillägg

Gävle Energi förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa avtalsvillkor. Sådana ändringar ska tillkännages minst två månader i förväg.

13. Tillämplig lag och tvistlösning

Tvist avseende giltighet, tolkning eller tillämpning av avtalet och dessa allmänna villkor ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på kundens begäran prövas av Allmänna Reklamationsnämnden, vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan enligt författning behörig instans.