Tekniska bestämmelser för konsument med fjärrvärme och frånluftsvärmepump

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-03-05 10:49
Uppdaterad: 2020-06-08 10:06

Tekniska bestämmelser för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk

Gäller frånluftsvärmepump med fjärrvärmemodul.

1. Allmänt

Dessa bestämmelser tillämpas för leverans av fjärrvärme till byggnader som är småhus för enskilt bruk. Med småhus avses en- och tvåbostadshus enligt fastighetstaxeringen.

2. Kontakt med Gävle Energi AB

Fjärrvärmecentralens placering i byggnaden och dragning av fjärrvärmerör inom fastigheten bestäms i samråd med Gävle Energi AB.

3. Fjärrvärmecentral

Kunden ska utan kostnad för Gävle Energi AB tillhandahålla ändamålsenligt utrymme.
3.1. Utrustning
Fjärrvärmeutrymmet skall ha god belysning för servicearbeten.I utrymmet skall finnas:

  • Tappställe för kallvatten.
  • Golvbrunn.
  • Eluttag för 230 V med 10 A säkring.

4. Gävle Energi AB:s anläggning

Gävle Energi AB äger och underhåller fjärrvärmesystemet fram till förbindelsepunkten där kundens värmesystem ansluts.
4.1. Gävle Energi AB:s anläggning består av:
Rörledningar, värmemängdsmätare, ventiler och annan armatur på primärsidan.
4.2. Utrustning för driftövervakning
Gävle Energi AB har rätt att i fjärrvärmecentralen montera utrustning för fjärravläsning av värmemätare, driftövervakning av fjärrvärmecentral och fjärrvärmenät.

5. Kundens anläggning

Kundens anläggning skall vara utformad med så låga drifttemperaturer som möjligt. Ändringar på sekundärsystemet, som väsentligt kan påverka avtalade temperaturer och dimensioneringsdata, ska utföras enligt Gävle Energi AB:s anvisningar.

6. Dimensionering

Gävle Energi AB dimensionerar och servisledningar.

7. Drift

  • Kunden svarar för sekundärsidans funktion och drift.
  • Kunden underhåller och städar utrymmet för fjärrvärmecentralen.
  • Kunden skall anmäla driftstörningar, läckage och andra ur driftsynpunkt anmärkningsvärda omständigheter till Gävle Energi AB.