Prognos inför december

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.

Prognos

Stigande priser på spot- och terminsmarknaden.

Påverkande faktorer

Osäker tillgänglighet av kärnkraft och kall väderprognos för december skapar höga priser.

Mindre konsumtion av el sätter elpriset under vintern.

Elpriset ligger långt över marginalkostnaden för gaskraft.

Marknadskommentar inför december

Marknadspriset för el med leverans i vinter föll kraftigt under hösten. Finsk och svensk kärnkraft har under hösten försenat sina prognostiserade startdatum. Oskarshamn 3 har fått problem med delar av utrustningen och kommer därmed inte att kunna leverera el under inledningen av december. Till detta har vi sett ett snabbt skifte i vädret – från extremt milt under oktober och november till att väderprognoserna nu indikerar kallare och torrare än normalt för december. Detta sammantaget och i kombination med en ansträngd nervös gasmarknad har lett till kraftigt stigande priser de senaste dagarna både på spot- och terminsmarknaden (marknaden för förväntat elpris i framtiden).

Överföringsbegränsningar mellan norra Norge och norra Sverige i kombination med en ansträngd situation i Finland och Baltikum har lett till att de nordliga svenska prisområdena har kopplat mer mot de finska och baltiska områdena.

Därmed är de stora prisskillnaderna mellan norra och södra Sverige utraderade.

ENTSO-E (Europeiska samarbetsorganet för stamnätsföretag) varnar samtidigt för att södra Sverige är en av de delar av Europa med sämst kraftbalans och därmed förhållandevis stor risk för så kallad black out. Det här har lett till att det i skrivande stund är de södra delarna av Norden som förväntas ha högre elpriser än bland annat Tyskland under vintern. Det är inte heller elproduktion som sätter elpriserna utan konsumtionsminskning som måste till. Osäkerheten i tillgänglighet av kärnkraft i Europa i bland annat Frankrike och Norden skapar höga riskpremier för återstoden av vintern och i nuläget är frånvaron av densamma en delförklaring till det höga prisläget.

Marknadskommentar för december

Marknadspriset för el med leverans i vinter har fallit kraftigt sedan toppnoteringen i slutet av augusti. Orsaken är att det regnat väldigt mycket, framförallt i sydvästra Norge. Samtidigt har vi haft en osedvanligt mild höst och de europeiska gaslagren har fyllts på mycket fortare än marknaden förväntat sig.

De kraftigt höjda räntorna i kombination med höga energipriser har lett till en kraftig konjunkturinbromsning samtidigt som hushållen i Europa har minskat sin förbrukning mer än vad marknaden förväntat sig. Allt detta sammantaget har lett till att både spotpriserna, som direkt avspeglas i det rörliga avtalen och terminspriserna på el, som är marknadens förväntningar av var det rörliga elpriset skall levereras i framtiden, har också sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Hur elpriset verkligen blir i vinter är svårt att veta. Faktorer som kyla, yttre störningar av marknaden och infrastrukturen är omöjliga att förutspå, och de kan få stora konsekvenser för prisbilden.

I skrivande stund, november 2022, har terminspriserna* för återstoden av 2022 och för 2023 fallit kraftigt sedan toppnoteringarna 26 augusti. Orsaken är flera till nedgången, bland annat:

– milt och blött väder under hösten där många långtidsprognoser för vädret indikerar fortsatt milt och blött väder för Norden.
– marknaden förväntar sig en konjunkturnedgång med minskad konsumtion som följd.
– generella energibesparingsåtgärder har redan fått effekt i flera länder där EU vill att länderna ska minska sin förbrukning med 10% men även minska sin så kallade topplastförbrukning.
– EU har flaggat för att förändrad marknadsmodell under 2023, vilket sannolikt har haft effekt på priset.

Vi kan konstatera att trots mer än en halvering av terminspriserna för vintern 2022/23, så ligger elpriset långt över vad marginalkostnaden för till exempel gaskraft är i flera länder. Normalt sett är det gas som sätter elpriset på marginalen i flera länder. Elmarknaden räknar alltså fortsatt med att konsumtionsminskning är det som kommer att sätta elpriset för stora delar av Europa kommande vinter. Magasinsfyllnad i vattenkraftsdammarna i de sydvästra delarna av Norge har efter de senaste månadernas ihärdiga regnande lett till vi nu har ett bättre vattenmagasinsläge än föregående år, vilket har en kraftigt prisdämpande effekt i närtid.

*Terminspriserna sätter priset för fasta avtal och är marknadens förväntan om framtida elpriser.

Publicerades den 17 november, 2022.

Gå till nyhetsarkiv