Prognos inför november

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling

Prognos

Priserna har fallit kraftigt sedan toppnoteringarna i augusti, där minskad elanvändning sätter priserna för kommande vinter.

Påverkande faktorer

Ingen akut vattenbrist i dagsläget på grund av mer nederbörd än normalt.

God fyllnadsgrad i de europeiska gaslagren.

Risk för ransonering har minskat drastiskt på grund av minskad elanvändning.

Marknadskommentar

Marknaden indikerar fortsatt relativt höga elpriser vad vi är vana vid kommande vinter. Prissignalerna, konjunkturnedgång och insatser från flera länder har lett till en minskad efterfrågan på elektricitet de senaste månaderna. Spotpriserna, som direkt avspeglas i det rörliga avtalen, har fallit som en följd av varmare, blötare väder, välfyllda gaslager och minskad efterfrågan. Terminspriserna på el, som är marknadens förväntningar av var det rörliga elpriset skall levereras i framtiden, har också sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Många befarar lågkonjunktur den närmsta framtiden. Hur elpriset verkligen blir i vinter är svårt att veta. Faktorer som kyla, yttre störningar av marknaden och infrastrukturen är omöjliga att förutspå, men kan få stora konsekvenser för prisbilden.

I skrivande stund (oktober 2022) har terminspriserna* för återstoden av 2022 och för 2023 fallit kraftigt sedan toppnoteringarna 26 augusti. Orsaken är flera till nedgången, bland annat:
– marknaden förväntar sig en konjunkturnedgång med minskad konsumtion som följd.
– generella energibesparingsåtgärder i flera länder där EU vill att länderna ska minska sin förbrukning med 10% men även minska sin så kallade topplastförbrukning.
– risk för att EU förändrar marknadsförutsättningarna vilket har en psykologisk effekt på priset.

Vi kan konstatera att trots en halvering av terminspriserna för vintern 2022/23, så ligger elpriset långt över vad marginalkostnaden för till exempel gaskraft är i flera länder. Normalt sett är det det som sätter elpriset på marginalen i flera länder.

Elmarknaden räknar alltså fortsatt med att konsumtionsminskning är det som kommer att sätta elpriset för stora delar av Europa kommande vinter. Magasinsfyllnad i vattenkraftsdammarna i de sydvästra delarna av Norge har efter de senaste veckornas ihärdiga regnande lämnat miniminivåerna bakom sig.

Läget är fortsatt ansträngt men det råder i dagsläget inte akut brist på vatten. Risken för ransonering har minskat drastiskt de senaste månaderna som en följd av minskad förbrukning, mer nederbörd än normalt, god fyllnadsgrad i de europeiska gaslagren.

Fortsatt är marknaden väldigt känslig för fundamentala förändringar då kraftbalansen är väldigt tunn i hela Europa.

Prisrörelserna på alla energimarknader är väldigt stora och marknaden förväntar sig fortsatt stora rörelser på elmarknaden i närtid. De höga priserna vi sett den senaste tiden, tillsammans med de höga priserna som förväntas de närmsta året, gör att det snabbt byggs ny produktion. Det i sin tur leder till att vi sannolikt får se mer normaliserade priser på sikt.

*Terminspriserna sätter priset för fasta avtal och är marknadens förväntan om framtida elpriser.

Publicerades den 19 oktober, 2022.

Gå till nyhetsarkiv