Många fördelar med samförläggning – infrastruktur för en region med stark tillväxt

Gävle Energi och Gästrike Vatten samförlägger fjärrvärme- och råvattenledningar mellan Gävle och Forsbacka.

I Gävle och Sandviken är det en stark tillväxt, med nya bostadsområden, företagsetableringar och nya industrier. Infrastruktur som fjärrvärme och vatten är grundläggande för att vi ska ha en stabil tillväxt och en god livsmiljö. Under våren startar en samförläggning där dessa två nyttigheter stärks upp.  

– I projektet att binda samman Gävle och Sandvikens fjärrvärmenät har vi idag en god regional samverkan mellan kommunerna och de kommunala energibolagen, säger Peter Rosenkvist, affärsområdeschef fjärrvärme Gävle Energi. Nu hälsar vi Gästrike Vatten välkomna i projektet för att samförlägga en råvattenledning på delar av sträckan, fortsätter han.  

Peter Rosenkvist, Affärsområdeschef Fjärrvärme Gävle Energi

Vad är det som ska grävas ned? 

Fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken är en så kallad transitledning, och består av två ledningar där den ena strömmar varmt vatten till Sandviken och den andra skickar tillbaka kallare returvatten. Ledningen kommer att gå mellan kraftvärmeverket Johannes i Gävle och kraftvärmeverket Björksätra i Sandviken. På sträckan Gävle till Forsbacka kommer Gästrike Vatten, som en del av ett större infrastrukturprojekt, att samtidigt lägga ned en råvattenledning.  

– Genom samförläggningen så nyttjar man marken på ett mer effektivt sätt, säger Peter. Det innebär färre störningar för markägare och allmänheten eftersom flera ledningar läggs i samma schakt vid samma tillfälle. Sen är det också ekonomiskt fördelaktigt, fortsätter han.  

Tobias Kudermann, senior projektledare på Gästrike Vatten, är ansvarig för projektet med råvattenledningen. Han håller med Peter om vinningen med samförläggning. 

– Den allra största vinsten är tiden och samhällsnyttan, säger Tobias. Vi har en mindre påverkan på fastighetsägare, markägare och allmänheten. Vi måste bygga ut infrastrukturen för att möta en växande region och det är bra om arbetsområdet och tiden går att minimera, fortsätter han.  

Tobias Kudermann, Senior Projektledare Gästrike Vatten

Fjärrvärmeledningen håller råvattenledningen frostfri 

Samförläggningen har unika inslag. Normalt sätt så schaktar man för råvattenledningar ner till 1,80 m under mark för att nå ett frostfritt djup. Det behöver man inte nu då man räknar med att dra nytta av den energiförlust som kommer från fjärrvärmeledningarna.  

– Energin från fjärrvärmeledningen i kombination med ett tillräckligt flöde gör att vi inte behöver lägga råvattenledningen så djupt, berättar Tobias. Jag har inte sett någon sådan här samförläggning i skarpt läge i Sverige än, så vi är nog först ut, avslutar han.  

Bild över arbetsområdet vid samförläggningen

Visste du att?

Fjärrvärmenätet och råvattenledningen är två helt separata system och ledningarna kommer att gå parallellt på samma ledningsbädd.  

  • Råvattenledningen tar upp råvatten från Dalälven. Råvattnet kommer att genomgå en grov filtrering och sedan distribueras via vattenkiosker. Råvatten är ett långsiktigt och hållbart komplement till den kommunala VA-försörjningen och består av två delar. Dels används det för områden där dricksvattenkvalité inte behövs som exempelvis snötillverkning i skidbackar, för att sopa vägar, till brandvatten och för till exempel kylvatten inom industrin. Dels används råvattnet för påfyllnad av grundvattenmagasinet genom infiltration. Det innebär att vattnet renas genom den naturliga filtreringen i marken. Helt enkelt rätt vatten till rätt ändamål.  

Publicerades den 28 april, 2022.

Gå till nyhetsarkiv