Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till små företag och andra juridiska personer (Gäller avtal tecknade från 1 januari 2024)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2024-01-16 11:17
Uppdaterad: 2024-01-16 11:17

1. Inledande bestämmelser

1.1 Dessa särskilda avtalsvillkor gäller avtal för elleverans från Gävle Energisystem AB, 556502-9096, genom bifirman Gävle Energi Elhandel respektive Söderhamn Nära Elhandel ”elhandelsföretaget”.

1.2 Vid motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:

  1. Avtal
  2. Dessa särskilda avtalsvillkor
  3. Vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet)

Ingående av avtal

1.3 Elhandelsföretaget förbehåller sig rätten att avböja att ingå avtal med kund efter en samlad bedömning inklusive kreditprövning. Vid denna samlade bedömning tas bland annat hänsyn till om kunden följt gällande avtalsvillkor i eventuell tidigare relation med elhandelsföretaget.

Definitioner

1.4 I dessa särskilda avtalsvillkor avses med avtalet: avtalet mellan parterna innefattande samtliga avtalshandlingar enligt punkt 1.2, elhandelsföretaget: det företag som kunden köper sin el av (elleverantör enligt ellagen (1997:857), i detta fall Gävle Energisystem AB, kunden: juridisk person som ingått avtal avseende tjänsten med elhandelsföretaget, små företag: företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.

2. Kunden

Kontaktuppgifter

2.1 Elhandelsföretaget ska av kunden hållas underrättad om vid var tid aktuella kontaktuppgifter, såsom namn på kontaktperson, telefonnummer, e-postadress samt postadress. Ändrade kontaktuppgifter ska meddelas till elhandelsföretagets kundservice.

Integritet och personuppgifter

2.2 Kundens personliga integritet är viktig för elhandelsföretaget. I elhandelsföretagets Integritets- och Personuppgiftspolicy (för Gävle Energi Elhandel: https://www.gavleenergi.se/gdpr, för Söderhamn Nära Elhandel: https://www.soderhamnnara.se/sidor/elhandel/behandling-av-personuppgifter.html) finns mer information om elhandelsföretagets behandling av personuppgifter, rättslig grund för behandling, lagringstid, kundens rättigheter samt var man kan vända sig för information eller rättelse.

Kreditprövning

2.3 Elhandelsföretaget har rätt att vid behov inhämta kreditupplysning och göra en kreditprövning beträffande kunden.

3. Information och meddelanden

3.1 Allmän information hålls tillgänglig på elhandelsföretagets hemsida, www.gavleenergi.se, www.soderhamnnara.se.

3.2 Förutom direktkontakt med kunden kan meddelanden skickas antingen i samband med faktura, via brev eller e-post. E-postmeddelande till kunden på av denne uppgiven e-postadress ska anses kommit denne tillhanda samma dag som det avsändes. Brev avsänt till av kunden uppgiven postadress ska anses mottaget senast sju (7) dagar efter meddelandet avsänts om det inte anses sannolikt att meddelandet anlänt därefter.

3.3 Skriftliga meddelanden till elhandelsföretaget skickas till kundservice via brev, formulär eller e-post enligt adressuppgifter på hemsidan.

Produktspecifika villkor

4. Villkor för Rörligt inköpspris

4.1 Rörligt inköpspris, även benämnd ”Rörligt elpris”, beräknas som elhandelsföretagets elinköpspris för schablonavräknade kunder i aktuellt elområde med tillägg för elhandelsföretagets inköpskostnad samt avtalat påslag. Fast månadsavgift enligt avtalet tillkommer.

4.2 Elinköpspriset för schablonprofilen beräknas utifrån timpriset på Nordpool. Om tidsintervallen för prissättning och mätning ändras kommer beräkningen ske mot den nya tidsintervallen.

4.3 I elhandelsföretagets inköpskostnad ingår avgifter till Svenska Kraftnät, balansansvar, handelsavgifter, elcertifikat samt ursprungsgarantier för 100% förnybar el.

4.4 Priset ändras månadsvis. Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

4.5 Avtalet om rörligt inköpspris löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader om inte annat avtalats.

5. Villkor för Rörligt elpris – timme för timme

5.1 Rörligt elpris – timme för timme, även benämnd ”Timpris”, beräknas som elhandelsföretagets elinköpspris för kundens unika anläggning i aktuellt elområde med tillägg för elhandelsföretagets inköpskostnad samt avtalat påslag. Fast månadsavgift enligt avtalet tillkommer.

5.2 Rörligt elpris – timme för timme förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering.

5.3 Elinköpspriset för kundens timavräknade anläggning beräknas utifrån timpriset på Nordpool. Om tidsintervallen för prissättning och mätning ändras kommer beräkningen ske mot den nya tidsintervallen.

5.4 I elhandelsföretagets inköpskostnad ingår avgifter till Svenska Kraftnät, balansansvar, handelsavgifter, elcertifikat samt ursprungsgarantier för 100% förnybar el.

5.5 Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

5.6 Avtalet om rörligt elpris löper tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader om inte annat avtalats.

6. Villkor Bundet elpris med profiljustering

6.1 Bundet elpris med profiljustering innebär att elpriset samt fast avgift är oförändrat under överenskommen avtalstid medan priset på profiljusteringen varierar beroende på anläggningens uttagsprofil och timpriset på Nordpools spotmarknad i aktuellt elområde.

6.2 Profiljusteringen beräknas månadsvis som differensen mellan anläggningens specifika inköpskostnad av el mot Nordpools timspotpris och medelpriset på el på Nordpool för motsvarande period i aktuellt elområde.

6.3 Bundet elpris med profiljustering förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering.

6.4 I det fall Nordpools tidsintervall för prissättning av elinköp förändras kommer beräkningen av profiljusteringen ske mot den nya tidsintervallen.

6.5 Om kundens faktiska förbrukning per år avviker mot den avtalade förbrukningen per år med mer än +/- 10 procent har elhandelsföretaget rätt att justera elpriset.

6.6 Fakturering sker månadsvis, vanligtvis i efterskott.

Avgift för förtida uppsägning av avtalet

6.7 Kunden kan säga upp avtalet för förtida upphörande med en (1) månads uppsägningstid, och då mot avgift som motsvarar mellanskillnaden mellan marknadspris och prissäkringspris på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. Avgiften för förtida uppsägning är minst 0 kr. Vid var tid aktuell avgift för förtida uppsägning kan erhållas från elhandelsföretagets kundservice.

7. Obalanser i samband med flexibilitetstjänster som elhandelsföretaget inte tillhandahåller

7.1 För det fall kunden agerar direkt på flexibilitetsmarknader eller har avtal med en aggregator för nyttjade av aggregatorns tjänster i sin inmatnings- eller uttagspunkt kan detta orsaka ökade obalanskostnader för elhandelsföretaget. Kunden ska därför omgående anmäla detta till elhandelsföretaget. Det åligger även kunden att ersätta elhandelsföretaget för de ökade obalanskostnader som uppkommer. Elhandelsföretaget har med andra ord rätt att gentemot kunden påföra elhandelsföretaget ökade obalanskostnader i samband med fakturering av el.

8. Skatter och avgifter

8.1 Eventuella lagstadgade skatter och avgifter tas ut till gällande nivå vid varje faktureringstillfälle. Eventuella andra skatter och avgifter beslutade av myndighet under avtalstiden kan tillkomma. Dessa skatter och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse till kunden. Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan.

9. Underleverantör

9.1 Elhandelsföretaget har rätt att anlita underleverantör för att helt eller delvis fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.

10. Ändringar

10.1 Elhandelsföretaget äger rätt att göra ändringar i och tillägg till dessa särskilda avtalsvillkor, vilket skriftligen ska meddelas kunden senast två (2) veckor innan ikraftträdandet.

10.2 Vid meddelande om ändring enligt punkt 10.1 äger kunden rätt att säga upp avtalet med två (2) veckors uppsägningstid. Sådan uppsägning ska ske senast samma dag som villkorsändringen träder i kraft. Vid uppsägning på grund av villkorsändring som är till kundens nackdel, utgår ingen avgift för förtida uppsägning av avtalet enligt punkt 6.7.

11. Medflytt av avtalet

11.1 Kunden äger rätt att medflytta innevarande avtal till ny leveransadress, förutsatt att tjänsten är aktuell i elhandelsföretagets tjänsteutbud. Avtalet fortsätter att gälla även vid definitiv avflyttning från uppgiven adress om inte annat överenskommes.

11.2 För det fall kunden flyttar till en ny adress åtar sig elhandelsföretaget att vidta nödvändiga åtgärder för att flytta med avtalet till kundens nya adress, under förutsättning att nödvändiga förutsättningar finns för elhandelsföretaget att leverera el där. En sådan förutsättning är att kunden har anmält flytt till säljarens kundservice senast 14 dagar före inflyttningsdatum. Om kunden inte lämnar sådan anmälan har elhandelsföretaget rätt att anmäla sig som leverantör av el till den uttagspunkt dit kunden flyttat omgående efter att elhandelsföretaget fått kännedom om kundens nya anläggningsuppgifter samt anläggnings-id, nätområde och nätägare för denna adress.

11.3 För Bundet elpris med profiljustering kan medflytt endast ske inom samma elområde, om inte annat överenskommes.

12. Överlåtelse av avtalet

12.1 Elhandelsföretaget äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till annan leverantör, varvid fakturering till följd av detta kan separeras.

12.2 Kunden äger inte rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet utan elhandelsföretagets skriftliga medgivande.

Reviderad 2023-12-31