Samråd om flytt av fördelningsstation

Vi planerar att förlänga och bygga om befintliga markkablar vid fördelningsstationen ÄT411 Gävle Norra, som är lokaliserad söder om järnvägen vid Gävle sjukhus. Stationen kommer enligt planen att flyttas cirka 1,5 kilometer i nordvästlig riktning till ett skogsområde mellan E4:an och stadsdelen Sätra i Norra Gävle. Stationsflytten krävs för att nya järnvägsspår ska kunna anläggas. I huvudsak planeras markkablarna förläggas längs vägen Sätrahöjden och andra gång- och cykelvägar i området. Ledningarna behövs för att kunna upprätthålla elförsörjningen i Gävle tätort.

Detta undersökningssamråd syftar till att identifiera lämpliga sträckningar för nya markkablar. Genom att samråda med berörda aktörer önskar vi få in synpunkter som kan vara till hjälp. Efter genomfört samråd anpassas sträckningar där det är motiverat.

Inbjudan till samråd

Vi bjuder in till ett skriftligt samråd enligt 6 kap. 23–25 §§ Miljöbalken för myndigheter, organisationer, markägare och enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten. Aktuella sträckningar beskrivs i samrådsunderlaget som finns att ladda ner på denna sida.

Syftet med samrådet är att informera om projektet och att inhämta synpunkter och information som kan vara värdefulla för projektet och för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som ska bifogas tillståndsansökan.

Här kan du läsa samrådsunderlaget i sin helhet.

Skicka in dina synpunkter

Synpunkter och information lämnas senast 6 november 2022 skriftligen via e-post till christina.almgren@sweco.se eller till:

Sweco Sverige AB
Christina Almgren
Box 676
801 27 Gävle

Vid frågor är du välkommen att kontakta Christina via telefon 072-364 19 32 eller e-post christina.almgren@sweco.se.

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och Skatteverket.

Klicka på kartan för att se den i större format.