Gävle Energi AB har intressen i andra bolag med en tydlig miljönytta och som hjälper oss att uppnå våra verksamhetsmål. Det är dels dotterbolaget Bionär Närvärme AB men även ett delägarskap i Bomhus Energi och Ekogas.

Bomhus Energi

2013 invigdes en unik gemensam satsning av Gävle Energi AB och BillerudKorsnäs AB. Det nya biokraftvärmeverket på BillerudKorsnäs fabriksområde eldas med biobränsle som ersätter fossil olja. Det fossila koldioxidutsläppet minskades därmed med 60 000 ton per år, vilket är den enskilt största miljöbesparingen i regionen. Biokraftvärmeverket levererar ånga till BillerudKorsnäs fabrik och värme till vårt fjärrvärmenät. Dessutom produceras förnybar el.

Läs mer om Bomhus Energi.

Bionär Närvärme

Våra närvärmeanläggningar är konverterade till miljöanpassade biobränslen och vi arbetar hela tiden med att ansluta nya kunder till fjärr- och närvärmenäten. Vårt arbete minskar olje- och elförbrukning i Gävleregionen. I vårt dotterbolag Bionär har vi flera mindre värmenät.

Läs mer om Bionär.

Ekogas

Ekogas är namnet på den biogas som produceras vid Duvbackens reningsverk och säljs vid vår mack på Sörby Urfjäll. Bussar och andra fordon i Gävle drivs med biogas som är renare, billigare och effektivare än bensin. Lokal produktion av biogas är ett klimatsmart sätt att ta tillvara energin ur avloppsslam och annat organiskt avfall. På det sättet minskar vi användningen av fossila fordonsbränslen och utsläppen av tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid.

Läs mer om Ekogas.