Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till näringsverksamhet (Gäller avtal tecknade innan 1 maj 2019)

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-12 13:37
Uppdaterad: 2020-06-08 08:17

På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Gävle Energisystem AB (org.nr. 556502-9096), nedan kallad Säljaren, att leverera och Kunden att ta emot elleveransen.
Säljaren har rätt att överföra avtalet till annat bolag.

Avtalet träder i kraft när Kunden har undertecknat avtalet och avtalet har kommit Säljaren tillhanda senast det datum som anges i avtalet. Säljaren ger sig rätten att acceptera avtalet även om avtalet kommit Säljaren tillhanda vid en senare tidpunkt.
Avtalet upphör att gälla, om inte annat avtalats, vid definitiv avflyttning.

Allmänna avtalsvillkor
För leveransen gäller vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsverksamhet EL 2012N. Avtalsvillkoren finns på Säljarens hemsida www.gavleenergi.se eller kan beställas från Säljaren. Särskilda avtalsvillkor gäller före allmänna avtalsvillkor.

Lagstadgade skatter och avgifter
Lagstadgade energiskatter och moms kommer att tas ut till vid varje faktureringsperiod gällande nivå. Eventuella andra skatter och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under avtalstiden tillkommer också. Prisändringar till följd av ändrade skatter eller avgifter får ske utan avisering. Detsamma ska gälla om Säljarens kostnad för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt.

Villkor för fastprisavtal
Avtalat elpris (exklusive energiskatt och moms) samt fast avgift är oförändrad under överenskommen avtalstid. Avtalat pris upphör att gälla vid avtalstiden utgång. Om inte annat avtalats övergår avtalet automatiskt till en leverans med ett övergångspris som justeras efter Säljarens ordinarie, vid varje tillfälle, gällande prislista.

Om Kunden säger upp avtalet i förtid skall Kunden kompensera Säljaren för den ekonomiska förlust som Säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte Säljaren kan uppvisa ett högre skadebelopp beräknas ersättningen till 20 % av avtalat elpris, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen skall inte energiskatt och moms ingå.

Villkor för rörligt elpris
Rörligt elpris är ett pris utifrån Säljarens genomsnittspris per månad med ett administrativt påslag samt fast avgift enligt elhandelsavtalet.
Genomsnittspriset är Säljarens faktiska inköpskostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balansansvar samt avgifter till Svenska Kraftnät. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
För kvotpliktiga leveranser tillkommer, om inte annat avtalats, kostnaden för elcertifikat. Avgiften fastställs av Säljaren månadsvis utifrån kvotplikt och marknadspriset på elcertifikat.
Avtalet om rörligt elpris löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader om inte annat avtalats.Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.

Kunden kan när som helst under avtalstiden välja att gå över till Säljarens vid varje tidpunkt gällande erbjudande om fastprisavtal.

Om Kunden säger upp avtalet i förtid skall Kunden kompensera Säljaren för den ekonomiska förlust som Säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte Säljaren kan uppvisa högre ekonomisk förlust beräknas ersättningen till det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen skall inte energiskatt och moms ingå.

Villkor för timspot
Timspot är ett pris per timme som baseras på Nordpools spotmarknad i prisområde Sverige med ett administrativt påslag samt fast avgift enligt elhandelsavtalet. Timspot förutsätter att kunden har mätutrustning som möjliggör timvis mätvärdeshantering och att anläggningen är timavräknad. Elpriset ändras timvis och faktureras månadsvis i efterskott.

För kvotpliktiga leveranser tillkommer, om inte annat avtalats, kostnaden för elcertifikat. Avgiften fastställs av Säljaren månadsvis utifrån kvotplikt och marknadspriset på elcertifikat.
Avtal om timspot löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader om inte annat avtalats. Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen.

Kunden kan när som helst under avtalstiden välja att gå över till Säljarens vid varje tidpunkt gällande erbjudande om fastprisavtal.

Om Kunden säger upp avtalet i förtid skall Kunden kompensera Säljaren för den ekonomiska förlust som Säljaren lider på grund av den förtida uppsägningen. Om inte Säljaren kan uppvisa högre ekonomisk förlust beräknas ersättningen på det avtalade påslaget, med tillägg för fasta avgifter, dock lägst 750 kr exkl. moms. Beräkningen baseras på den uppskattade förbrukningen för den återstående avtalstiden. I ersättningen skall inte energiskatt och moms ingå.

Villkor för övergångspris
Säljaren äger rätt att debitera Kunden enligt den vid varje tillfälle gällande prislistan. Förändring av övergångspriset beslutas av Säljaren och aviseras 15 dagar före ikraftträdandet via annons i lokaltidningar samt via Internet på Säljarens hemsida www.gavleenergi.se
Kunden äger rätt att övergå till Säljarens, vid varje tillfälle, gällande erbjudande om fastprisavtal eller rörligt elpris.

Övriga villkor
Sedvanlig kreditprövning genomförs och kan leda till att beställningen inte accepteras eller att speciella betalningsvillkor fastställs.

Reviderad 2017-04-27